«ВЕСІЛЬНИЙ»

В танці беруть участь 16 виконавців.

Молодь збирається на весілля. Одна група хлопців знаходиться біля першої, правої куліси, друга — біля першої лівої куліси. Дівчата стають теж двома групами біля третіх лівої та правої куліс. Виходять вони простими кроками на 12 тактів музичного вступу.

На 9—12-й такти з кожної групи хлопців виходить один парубок. Вони йдуть простими кроками на середину сцени, міняються палицями і стають біля других куліс, ближче до середини сцени.

Виконується музичний супровід № 1 (20 тактів).

На 1—14-й такти дівчата, які стоять праворуч, починають рух з лівої ноги, а ті, що ліворуч,— з правої ноги. Вони просуваються рухом, харак­терним для цього танцю: три кроки за шостою позицією — праворуч, один — ліворуч. Праву руку в першій позиції трохи відводять тричі право­руч, один раз — ліворуч. Рухи голови супроводжують напрямок рухів. Ліва рука опущена вниз.

Дівчата утворюють навколо хлопців, що знаходяться біля лівих куліс, два невеликих півкола (схема 329).

На 1—14-й такти хлопці-солісти високо піднімають у правій руці па­лицю і виконують на місці «закарпатську дрібушку».

На 15—20-й такти дівчата, повторюючи попередній рух, розходяться з півкіл і шикуються в одну лінію біля задника сцени обличчям до гля­дача

На 15—20-й такти хлопці-солісти простими кроками підходять до гурту хлопців, які знаходяться біля перших куліс (один — праворуч, другий — ліворуч), і стають на свої місця (схема 330).

Всі інші хлопці під час виконання музичного супроводу № 1 активно спостерігають за танцюристами.

І фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 2.

На /-8-й такти, виконуючи «закарпатську дрібушку», дівчата, збері­гаючи лінію, ідуть на авансцену, тримаючись за руки. Хлопці, включаю­чись у танець по одному на кожний такт музичного супроводу і виконуючи варіант «закарпатської дрібушки», проходять по авансцені перед дівчатами обличчям до глядача (хлопці, що стоять біля лівих куліс, починають з лівої ноги, а ті, що біля правих куліс,— з правої ноги). Палиці вони тримають у правій руці і на «раз» роблять нею акцент. На кінець 8-го такту хлопці повертаються обличчям до дівчат (схема 331).

На 9—/2-й такти дівчата, не змінюючи положення рук, виконують «під­скоки з відставлянням ноги на п’ятку».

На 9—10-й такти хлопці виконують «закарпатську дрібушку», а на 11 — /2-й такти — «бокову присядку».

На 13—14-й такти дівчата роблять кроки зі стрибком праворуч, руки кладуть на талію і стають одна за одною правим плечем до глядача, облич­чям до правої куліси. Хлопці, виконуючи «підскік з відставлянням ноги на п ятку», стають лівим плечем до глядача.

На 15—/6-й такти виконавці міняються місцями: дівчата проходять у інтервал між хлопцями, виконуючи «переступання з підскоком праворуч». Хлопці, виконуючи варіант «закарпатської дрібушки», просуваються пра — воруч (схема 332).

На 17—18-й такти дівчата роблять чотири «кроки з підстрибуванням» праворуч, на 17-й такт піднімають праву руку вгору, а на 18-й — опуска­ють її вниз. Таким чином вони стають одна за одною лівим плечем до гля­дача.

На «раз-i» хлопці роблять малий підскік за шостою позицією, обома руками тримаючи перед собою палицю в горизонтальному положенні;

на «два» підстрибують на обох ногах, піднімаючи палицю у горизонталь­ному положенні вгору;

на «і» знову виконують підскік на місці і опускають палицю. На 18-й такт вони повторюють рухи 17-го такту.

>>> 3,0; 5,0,0/

CCCCCCCC <<«<«< «

III I I I I j I j ‘ I [40] / 1 I \

АЛЛЛАЛАА

Схема 331 Схема 332 Схема 333

TOC \o "1-5" \h \z с с с a

^L г* г -г

wy АО Э < >С

-Л ^*7 /-4

J ^ О О V О

J г\

Схема 334 Схема 335

На 11-й такт танцюристки присідають (пліє) за шостою позицією і див­ляться на хлопця-соліста, який в цей час підстрибує.

На 12-й такт встають з присідання і опускають роз’єднані руки.

На 13—14-й такти дівчата-солістки обертаються праворуч.

На «раз-i» стають на праву ногу на півпальці; на «два-i» приставляють ліву ногу до правої.

На 15—16-й такти повторюють рухи 11 — 12-го тактів.

На 17—18-й такти виконуються рухи 13—14-го тактів.

На 19—20-й такти дівчата-солістки, починаючи з правої ноги, викону­ють «закарпатську дрібушку» і оберт праворуч: на «раз-i» припадають на праву ногу; на «два-i» ліву ногу приставляють до правої.

На 9-й такт хлопці після 8 тактів перекладають палицю у ліву руку і присідають один за одним на ліве коліно (лівим плечем до глядача), голову нахиляють вперед.

На «раз» вони присідають на ліве коліно, ударяючи палицею об підлогу; на «і» піднімають палицю перед собою;

на «два» знову стукають палицею об підлогу і піднімають її вгору.

На 10-й такт виконують те ж саме.

На 11-й такт на «раз» стають на праву ногу, напівприсідаючи (демі- пліє);

на «і» лівою ногою, яка трохи позаду правої, роблять притуп; на «два» притупують правою ногою;

на «і» притупують лівою ногою. Вага тіла на правій нозі (припадання на праву ногу).

На 12-й такт виконується те ж, що на 11-й такт.

На 13-й такт хлопці стають обличчям до глядача. На «раз-i» вони ста­ють в сторону на праву ногу, ліву ногу підносять; на «два» приставляють ліву ногу до правої.

На 14-й такт повторюються рухи 13-го такту, але з лівої ноги.

На 15—20-й такти виконуються рухи 9—14-го тактів.

На 9-й такт дівчата, що стоять праворуч і ліворуч, напівприсідають (де — міпліє) за шостою позицією. У дівчат, що стоять біля правих куліс, коліна відведені праворуч, у виконавиць, що стоять біля лівих куліс,—ліворуч. Всі дівчата тримають одна одну за талію, у крайньої рука на талії.

На «раз-і» — дівчата присідають праворуч; на «два-i» встають прямо за шостою позицією.

На 10-й такт те ж, що й на 9-й, але коліна відводять ліворуч.

На 11-й такт вони знову присідають і залишаються в цьому положенні.

На 12-й такт дівчата встають.

На 13-й такт виконавиці на «раз» ставлять праву ногу в сторону, ліву піднімають;

на «два» ліву ногу приставляють до правої ноги.

На 14-й такт повторюються рухи 13-го такту, тільки з лівої ноги.

На 15—20-й такти виконуються рухи 9—14-го тактів. Голова повертає­ться за рухом ноги.

V фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 4.

На 1—4-й такти троє виконавців, які стоять на середині авансцени, від­ходять на свої попередні місця. Хлопець іде, виконуючи «підскоки з від­ставлянням ноги на п’ятку» і просуваючись спиною у глибину сцени, а дів­чата — боком, виконуючи «підскоки з відставлянням ноги на п’ятку». Вони включаються у загальний танок. Одночасно двоє хлопців, які стоять по се­редині лінії хлопців, виходять на авансцену.

На «раз» 1-го такту вони роблять правою ногою «крок з підстрибуван­ням» вперед;

на «і» ліву ногу приставляють до правої;

на «два» хлопці виконують «крок з підстрибуванням» вперед з правої ноги, одночасно ліву ногу піднімають перед правою на 45°, коліно зігнуте;

на «і» — пауза.

На 2-й такт хлопці повторюють рухи 1-го такту, починаючи з лівої ноги.

На 3-й такт хлопець виконує «припадання», починаючи з лівої ноги.

На 4-й такт хлопець робить «припадання» з правої ноги. Палицю він тримає у піднесеній вгору правій руці.

На 5-й такт хлопці повертаються до дівчат (один — правим, другий — лівим боком). Обидва кивком голови запрошують дівчат до танцю.

На 6—8-й такти вони стоять на місці і по черзі притупують ногами і тря­суть палицею, поки дівчата ідуть до них.

На 9—10-й такти солісти виконують оберт. Хлопець і дівчина стоять обличчям одне до одного. Хлопець тримає дівчину за талію.

На 11—12-й такти повторюються рухи 9—10-го тактів.

На 13—14-й такти танцюристи виконують «припадання» в оберті.

На 15-й такт хлопець відпускає дівчину, палицю піднімає високо у пра — вій руці. Виконавці залишаються стояти обличчям одне до одного (схе­ма 338).

На 16—18 — й такти повторюються рухи 1—4-го тактів, але виконуються вони на місці.

На 19—20-й такти танцюристки обличчям до глядача з «підскоком з відставлянням ноги на п’ятку» відходять на свої місця і, підійшовши до лінії хлопців, пританцьовують з усіма виконавцями. Двоє дівчат, які стоять першими біля перших куліс, після 6 тактів виходять до хлопців, також під­танцьовуючи з усіма виконавцями.

На 7-й такт вони підбігають «перемінним кроком» до хлопців, руки опу­скають вниз.

На 8-й такт виконують на місці «припадання в оберті» обличчям до хлопця: одна — праворуч, друга — ліворуч. Закінчивши поворот, дівчата кладуть обидві руки на плечі хлопцям.

На 9—14-й такти виконують «крок з приставлянням ноги» поперемінно.

На 15—16-й такти опускають руки: права — у першій позиції, а ліва — опущена. Вони виконують «закарпатську дрібушку».

На 17-й такт, нахиливши голову і корпус уперед, танцюристи

на «раз» присідають на ліву ногу;

на «і» притупують правою ногою поряд з лівою;

на «два» хлопець і дівчина присідають на лівій нозі;

на «і» правою ногою притупують поряд з лівою.

На 18-й такт — повторення 17-го такту.

На 19—20-й такти хлопець і дівчина, виконуючи «закарпатську дрібуш­ку», повертаються на свої попередні місця (боком до глядачів) і підтанцьо­вують з усіма виконавцями.

Підтанцівка хлопців, які стоять у одній лінії.

На 1—4-й такти вони виконують на місці «закарпатську дрібушку».

На 5-8-й такти виконують той же рух у повороті праворуч. Кожну першу чверть такту акцентують палицями, які тримають у правій руці в першій позиції, ліва рука опущена.

На 9—10-й такти хлопці йдуть галопом праворуч.

На 11—12 — й такти вони тим же рухом просуваються ліворуч (малими кроками, майже на місці).

На 13—14-й такти хлопці повертаються обличчям один до одного (по двоє) і роблять один оберт галопом. Палиці піднесені високо у правій руці, ліва — опущена.

На 15—20-й такти повторюються рухи 9—14-го тактів.

Підтанцівка дівчат.

На 1—4-й такти вони виконують «закарпатську дрібушку» в оберті.

На 5—8-й такти вони виконують той же рух на місці.

На 9-й такт дівчата на «раз» роблять крок правою ногою праворуч;

на «два» приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією і трохи присідають.

На 10-й такт повторюються рухи 9-го такту, але починають з лівої ноги. Всі тримаються за талію, голову повертають праворуч і ліворуч.

На 11—12-й такти повторюються рухи 1 — 10-го тактів. Двоє хлопців, які стоять по краях сцени, не підтанцьовують до кінця, а на останній такт виходять «потрійним притупом» на середину сцени.

VI фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 1.

На 1-й такт хтлопці повертаються обличчям один до одного, високо під­кидають палиці і обмінюються ними.

ЭОС

Схема 339

Схема 340

vvvvvv

Схема 338


На 2-й такт ловлять палиці.

На 3-й такт повертаються обличчям до глядача, трохи нагинаються вперед.

На «раз» хлопці притупують правою ногою;

на «і» ліву ногу приставляють до правої;

на «два-і» — те ж, що й на «раз-і».

На 4-й такт повторюють рухи 3-го такту, але корпус тримають рівно.

На 5-й такт хлопці на «раз» ступають правою ногою в сторону;

на «і» приставляють ліву ногу до правої;

на «два» стають на праву ногу, а ліву піднімають на 45°, зігнувши у коліні.

На 6-й такт повторюються рухи 5-го такту, але починають з лівої ноги.

На 7—8-й такти повторюються рухи 3—4-го тактів. Корпус рівний, па­лиця піднята високо у правій руці.

На 9—10-й такти підходять двоє дівчат і утворюють з хлопцями неве­личке коло. Хлопці опускають палиці перед собою в горизонтальному поло­женні. Дві палиці зложили і тримаються за них. Дівчата обома руками беруться за руки хлопців, покладені зверху палиць. Всі четверо кружляють по колу галопом за рухом годинникової стрілки.

На 11—12-й такти продовжують кружляти галопом і злегка присідають (деміпліє).

На 13—14-й такти продовжують галоп на рівних ногах.

На 15—20-й такти коло розривається і танцюристи «підскоком з ви­ставлянням ноги на п’ятку» відходять на свої місця, як показано пунктиром на схемі 339.

Двоє дівчат, які стоять другими від глядача біля лівих і правих куліс, виходять, щоб виконати соло.

На 1—4-й такти вони пританцьовують з усіма виконавцями.

На 5—6-й такти дівчата, виконуючи «закарпатську дрібушку», підхо­дять до хлопців на середину сцени.

На 7—8-й такти, виконуючи «перемінний крок», вони стають обличчям до центру кола. Дівчина, яка виходить від лівих куліс, стає спиною до гля­дача, а дівчина, яка виходить від правих,— обличчям до глядача (схе­ма 340).

На 9—20-й такти дівчата виконують ті ж рухи, що й хлопці. На кінець останнього такту всі виконавці повертаються на свої попередні місця.

Всі хлопці танцюють біля задника сцени в одній лінії. Поки остання четвірка танцює, інші хлопці підтанцьовують: на 1-й такт два галопи пра-

Vi

ч* г

\ \

г4

с

Аг\

уу

гг с V4

Схема 342

Схема 343

X.

.X

Схема 341

воруч, на 2-й такт — «підскоки з відставлянням ноги на п’ятку» з правої ноги, на 3-й такт — два галопи ліворуч, на 4-й такт те ж, що й на 2-й, тільки рух починають з лівої ноги.

На 5—8 — й такти виконують «закарпатську дрібушку» у повороті.

На «раз» 9-го такту хлопці виконують правою ногою «крок з підстри­буванням» на місці;

на «і» ліву ногу приставляють до правої;

на «два» знову роблять «крок з підстрибуванням» з правої ноги, одно­часно ліву ногу, підносячи перед правою на 45°, згинають у коліні.

На 10-й такт повторюються рухи 9-го, але починають їх з лівої ноги.

На 11-й такт хлопці, виконуючи «припадання», тримають палицю в пра­вій руці коло себе, лікоть зігнутий, ліва рука — в другій позиції.

На 12-й такт повторюються рухи 11-го такту.

На 13—14-й такти хлопці виконують «підскік з виставлянням ноги на п’ятку» з лівої ноги.

На 15—20-й такти повторюються рухи 9—14-го тактів.

VII фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 2.

На 1—8-й такти хлопець, що стоїть першим біля третьої лівої куліси, заводить усіх хлопців у коло.

На 1—8-й такти дівчата — одна група лівим, друга група правим боком підходять до кола хлопців і повертаються обличчям за рухом годинникової стрілки. Хлопці йдуть у внутрішньому колі проти руху годинникової стрілки (на 8 тактів). Всі танцюристи виконують «закарпатську дрібушку», починаючи її з правої ноги (схема 341 і 342).

На 9—14-й такти дівчата, замкнувши коло, ідуть по колу тим же рухом, руки опущені вниз.

На 15—20-й такти вони продовжують просуватись по колу простими кроками, починаючи з лівої ноги. Причому на кожне «і» праву ногу при­ставляють до лівої.

На 4-й такт повторюються рухи 3-го такту. Дівчата роблять півоберт ліворуч обличчям від центру кола і повертаються обличчям до хлопців, які в цей час уже стоять за колом.

На 5—6-й такти виконують повороти парами.

На 7—8-й такти повторюються рухи 5—6-го тактів. На кінець 8-го такту виконавці зупиняються правим плечем до центру кола, як зазначено на схемі 343. 585

Дівчата беруться за руки і нахиляють корпус трохи вперед.

uv^VuVuVuV^VuV^V

Хлопці на 9—14-й такти продовжують просуватись, виконуючи «закар­патську дрібушку». Палиці вони високо піднімають у витягнутій правій РУЦІ*

На 15—20-й такти хлопці опускають праву руку у другу позицію (ліва рука опущена), палиця в горизонтальному положенні.

VIII фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 3.

На 1-й такт дівчата, зберігаючи коло, виконують повне присідання (пліє) обличчям до центру кола, тримаючись за руки.

На 2-й такт дівчата роз’єднують руки і піднімаються з присідання.

На 3-й такт на «раз» виконавці стають на всю ступню лівої ноги;

на «і» праву ногу приставляють до лівої;

на «два» знову стають на всю ступню лівої ноги. У дівчини руки опу­щені вниз. Хлопець у лівій руці тримає палицю, правою рукою бере дів­чину за талію.

Цей рух вони повторюють на наступні 5 тактів, утворюючи коло.

На 9—18-й такти танцюристи йдуть по колу за рухом годинникової стрілки, виконуючи «закарпатську дрібушку». Одна пара, яка стоїть біля другої правої куліси, заводить усіх виконавців на середину сцени в одну лінію (схема 344).

На 19—20-й такти хлопці і дівчата у парах повертаються обличчям одне до одного. Дівчина кладе обидві руки на плечі хлопця, хлопець кладе праву руку на ліве плече дівчини, а ліву руку — на талію дівчини. В цьому поло­женні вони виконують «припадання» в оберті. На кінець останнього такту стають у дві лінії обличчям до глядача (схема 345).

IX фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 4.

На 1-й такт хлопці підстрибують вгору, підтягують коліна за шостою позицією.

На 2-й такт перестрибують через з’єднані руки дівчат, які в цей час присідають. Кожен хлопець перестрибує в інтервалі своєї партнерки і стає за колом.

На 3—4-й такти танцюристи присідають за шостою позицією. На кі­нець останнього такту хлопці стають обличчям до дівчат.

На 5—6-й такти хлопці високо піднімають палиці у правій витягнутій руці, ліва рука опущена. Всі виконавці йдуть двома лініями вперед на аван­
сцену, виконуючи «закарпатську дрібушку», яку починають з правої ноги.

V vvvvvvv

На 7—8-й такти всі роблять «підскік з відставлянням ноги на п’ятку».

На 9— 10-й такти повторюють «закарпатську дрібушку».

На 11-12-й такти повторюють те ж, що на 7—8-й такти. Дівчата цим рухом повертаються через праве плече обличчям до хлопців, а хлопці вико­нують його на місці.

Дівчата кладуть руки на плечі хлопців, хлопці теж беруть дівчат, як у попередніх обертах. Всі виконують оберт з присіданням («припадання»).

На 13—/4-й такти пари закінчують оберт: хлопець — обличчям догля­дачів, а дівчина — обличчям до хлопця.

На 15—16-й такти хлопець на «раз» піднімає дівчину вгору на витягну­тих руках, дівчина кладе обидві руки на плечі хлопцеві і підтягує високо коліна за шостою позицією.

На 16-й такт хлопець опускає дівчину на підлогу праворуч від себе.

На 17-й такт дівчина високо піднімає праву руку, в якій тримає хусточ­ку, ліва рука опущена і робить один оберт на місці «припаданням».

На 18-й такт повторюються рухи 17-го такту.

■ І-£ Г LrJ І Г_г г І Сг Qf \ І Г Г С J—I 587

На 19—20-й такти танцюристи парами виконують швидкі оберти і різко закінчують їх, ставши обличчям до глядача. Права рука хлопця у дівчини на талії, лівою рукою він тримає перед собою палицю. На кінець музичного супроводу хлопець робить нею акцент. У дівчини обидві руки опущені.

Вступ

Швидко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *