«ВЕРХОВИНСЬКЕ КОЛО»

У танці беруть участь дванадцять виконавців (шість дівчат і шість хлоп­ців). Вони утворюють шість пар, які до початку танцю пара за парою стають в останній правій кулісі; дівчина ліворуч від хлопця. Хлопець у пра­вій витягнутій вгору і ледь відведеній в сторону руці тримає посередині топі — рець, повернений лезом вперед. Ліва рука хлопця зігнута в лікті, закладена за спину. Дівчина кладе свою праву руку на ліве плече хлопця, а лівою тримає його за ліву руку вище ліктя.

I фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти виконавці, йдучи «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, рухаються вздовж задника сцени лівих куліс, по авансцені, а далі — вздовж правих куліс знову до середини заднього плану сцени. На кінець 8-го такту хлопці і дівчата роблять лівими ногами пристук, а хлопці, крім цього,— розмахують топірцем. Потім рух починають з лівої ноги. Наприкінці 16-го такту повторюється те ж, що й на кінець 8-го такту, але виконавці пристукують правою ногою. В цей час перша пара повинна дійти до середини заднього плану сцени (схема 114).

II фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти пари одна за одною йдуть по середині сцени на аван — сцену. На останній такт дівчата і хлопці повторюють пристук, який вони виконували на 8-й такт І фігури.

III фігура (8 тактів)

На 1—8 — й такти виконавці повертаються один до одного обличчям. Хлопці беруть топірець обома руками: правою — біля леза, лівою — за кі­нець топорища. Дівчата беруться руками за свої кептарики на рівні грудей.

Перша, третя, п’ята пари «перемінним кроком» йдуть у напрямку до правих куліс (дівчата відступають спиною). Друга, четверта і шоста пари прямують до лівих куліс (хлопці відступають спиною). Дівчата починають рух з пра­вої ноги, а хлопці — з лівої. їх напрямок руху зазначений пунктиром на схемі 115.

IV фігура (8 тактів)

На /-5-й такти дівчата беруться руками за середину топірця і кож­на пара

на «раз» робить один крок правою ногою праворуч;

на «і» приставляє ліву ногу до правої, кружляючи в напрямку руху го­динникової стрілки.

Пари, які знаходяться в кутах сцени, сходяться до середини, щоб утво­рити коло так, як зазначено пунктиром на схемі 116. На кінець останнього такту дівчата утворюють внутрішнє коло, а хлопці — зовнішнє.

V фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти дівчата відпускають топірці, повертаються обличчям до центру кола, кладуть одна одній руки на плечі і, виконуючи «дрібушку і крок з перехрещуванням ніг», які починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. Хлопці продовжують тримати топірці обома руками, потім заносять їх за потилицю, кладуть на плечі і, виконуючи «гу­цульську присядку» з повертанням колін і топірця в протилежні сторони, йдуть навколо Дівчат проти руху годинникової стрілки. Обличчя їх повер­нуті до дівчат. Дівчата проходять два кола, хлопці — одне.

VI фігура (8 тактів)

На 1—S-й такти, повернувшись на свої попередні місця, хлопці продов­жують «присядку», дівчата, виконуючи «чесанку», обходять проти руху годинникової стрілки кожна свого хлопця. їх просування зазначено пункти­ром на схемі 117.

VII фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти три хлопці, які знаходяться праворуч, повертаються обличчям до правих куліс, тримаючи топірці в правих руках. Дівчата зна­ходяться ліворуч від хлопців. Кожна дівчина кладе праву руку на плече хлопця, лівою тримається за кептарик. Хлопець кладе ліву руку дівчині на талію. Три хлопці, які знаходяться ліворуч, повертаються обличчям до лі­вих куліс, тримаючи топірець у лівій руці. Дівчата знаходяться праворуч від хлопців. Кожна дівчина кладе ліву руку на праве плече хлопця, а пра-

С

<

>

с

)

э<

~ <

>

э<

с

э

<

>

э<

Схема 118 Схема 119

вою тримається за кептарик. Всі виконавці «дрібушкою і кроком з перехре­щуванням ніг», який починають з правої ноги, йдуть у напрямку до відпо­відних куліс, зазначеному пунктиром на схемі 118. На кінець 4-го такту, не змінюючи положення рук, усі пари повертаються обличчям до глядача.

На 5—6-й такти всі виконавці відступають спиною в напрямку задника сцени.

На 7—8-й такти всі йдуть вперед. На кінець останнього такту дівчата беруться обома руками за кептарик, хлопці кладуть вільну руку за спину, повертаються обличчям до дівчат і стають так, як зазначено на схемі 119.

VIII фігура (8 тактів)

На 7—2-й такти кожен хлопець «перемінним кроком» йде в напрямку куліс, а дівчина — до середини сцени (дівчата проходять попереду хлопців).

На 3—4-й такти хлопці і дівчата, відступаючи спиною, повертаються на свої попередні місця.

На 5—6-й такти хлопці знову рухаються в напрямку куліс, а дівчата — в напрямку середини сцени (хлопці проходять попереду дівчат).

На 7—8-й такти хлопці і дівчата повертаються на свої попередні місця (їх просування зазначено пунктиром на схемі 120).

IX фігура (16 тактів)

На 1—76-й такти всі виконавці повертаються обличчям до задника сце­ни, хлопці перекладають топірець з однієї руки в другу, а вільну руку кла­дуть дівчатам на талію. Танцюристи, виконуючи «простий танцювальний біг», який починають з правої ноги, утворюють півколо, як зазначено пунк­тиром на схемі 121.

X фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти хлопці беруть топірці за кінець топорища і відводять пряму руку в сторону. Виконуючи «простий танцювальний біг», який почи­нають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки і з’єд­нують топірці в центрі сцени.

На 5—8-й такти хлопці беруть топірці обома руками (правою — біля леза), заносять топірець за потилицю, кладуть його на плечі і, виконуючи «дрібушку», роблять два повних оберти на місці.

На 9—72-й такти виконують все те, що й на 1—4-й.

На 73—76-й такти виконують те ж саме, що й на 5—8-й. Дівчата в цей час виконують на місці «потрійний притуп», тримаючись руками за кепта­рики. На кінець останнього такту кожний хлопець підходить до своєї дів­чини (схема 122).

Коломийка. Постановка П. Вірського. Виконує Державний заслужений ансамбль танцю

А Л

^ Л і г\ Л

ч

*

£ у.

">4 V

•ч >

Схема 120

ч

\

І

1

1

Лг\

1

1

1

1

1

Ал

1

1

1

/

/

Л А

ч /

» / >•„ ✓

Схема 121

О о

тг с

V. А

Э ‘ С

Схема 122

XI фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти виконавці попарно беруться за передпліччя і, вико­нуючи «дрібушку і крок з перехрещуванням ніг», які починають з правої ноги, кружляють за рухом годинникової стрілки. Пари, які знаходяться на лівому і правому нижніх кутах сцени, замикають коло так, як зазначено пунктиром на схемі 123. На кінець 8-го такту хлопці утворюють внутрішнє коло, а дівчата — зовнішнє.

XII фігура (16 тактів)

На /-8-й такти хлопці повертаються обличчям до центру сцени, беру­ться за передпліччя і, виконуючи «крок з перехрещуванням лівої ноги попе­реду», який починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.

На 9—/5-й такти хлопці, не змінюючи кроку, продовжують йти по колу.

На 16-й такт (перша чверть такту) хлопці різко присідають. На другу чверть такту піднімаються з «простої присядки» і, відпустивши руки, повер­таються обличчям до глядачів. Дівчата весь час, виконуючи «перемінний крок», йдуть навколо хлопців проти руху годинникової стрілки. На кінець 16-го такту кожна дівчина підходить до свого хлопця.

XIII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти виконавці попарно стоять поряд. Дівчата знаходяться праворуч і йдуть попереду хлопців. Правою рукою хлопець тримає праву руку дівчини, підняту вгору, а лівою, в якій знаходиться топірець,— ліву руку дівчини, також підняту вгору на рівень плеча. Виконуючи «дрібушки», кружляють, розгортаючи коло в лінію, яка розташовується вздовж задника сцени. Причому дівчина виконує рух вперед, а хлопець — назад, так, як зазначено пунктиром на схемі 124.

На 9—/2-й такти виконавці, зберігаючи положення рук, повернені об­личчям до глядача, виконують на місці попередній рух, який починають з правої ноги.

На 13—/6-й такти знову на місці роблять один поворот, як і на 1—8-й такти. На кінець 16-го такту виконавці роз’єднують руки, і хлопці вишико­вуються в лінію попереду дівчат.

XIV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти хлопці беруть топірці в обидві руки і, виконуючи «про­сту присядку», йдуть вперед на авансцену. Дівчата, тримаючись руками за кептарики, «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть впе — ред кожна за своїм хлопцем на авансцену. На кінець останнього такту дів — 241

/ //

i^’y O’,

;/’n

;{yvi

•yv)j

//yv;, ‘vv)\\

! / 4— S’ V__ x \ \

\ \

\ \ і

/ V»

у

/

/

‘-Лл \

\ /

Схема 123

» / • /W) ‘yv/

Схема 124

WWW/ uuuuuu

Схежа /25

чата вибігають наперед між хлопцями, а хлопці піднімаються з «простої присядки».

XV фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти всі виконавці повертаються в напрямку до правих куліс. Хлопці беруть топірці в ліву руку, а праву кладуть дівчатам на талію. Вико­нуючи «перемінний крок», йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 125. Вони утворюють півколо.

XVI фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти три хлопці, які знаходяться ліворуч, тримають топірець у лівій руці, а хлопці, які стоять праворуч, у правій. Виконавці беруться за передпліччя і, виконуючи «дрібушку і крок з перехрещуванням ніг», почи­наючи з правої ноги, кружляють за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються. Хлопці знаходяться у внутрішньому півколі.

XVII фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти хлопці виконують «просту присядку». Три хлопці, які знаходяться ліворуч, тримають топірці в лівій руці і виконують «просту присядку» праворуч, а три хлопці, які стоять праворуч, тримають топірці в правій руці і виконують «просту присядку» ліворуч. Дівчата, тримаючись руками за кептарики і виконуючи попередній рух, кружляють кожна навко­ло себе за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту хлопці стають на коліна і одночасно ударяють кінцями топірців об підлогу, а дівчата зупи­няються обличчям до глядача і стають так, як зазначено на схемі 126.

Швидко

TOC \o "1-5" \h \z у $

>>>>>>

У V ^

и V о

и »"’x» V.

. / / \ \ V ||

\ і ; /

V V / / U

\ /

І і / \ N ; u

wy V4-‘ V \

uy u

Схема 126 Схема 127 Схема 128

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *