УКРАЇНСЬКА КАДРИЛЬ («ДЕВ ЯТКА»)

У танці беруть участь шість дівчат і три хлопці. До початку танцю вони стають за останньою лівою кулісою трійками одна за одною. Хлопець — посередині, а справа і зліва від нього — дівчата (схема 258). Дівчата кла­дуть собі руки на талію, а хлопець опускає їх вздовж корпусу.

II фігура (16 тактів)

На /—/6-й такти дівчата у трійках «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, обходять хлопця так: дівчата, які стоять справа, ідуть проти руху годинникової стрілки, а дівчата, які стоять зліва,— за її рухом (див. пунктир на схемі 259). Хлопці виконують на місці «дрібушки».

На кінець 16-го такту виконавці стають у вихідне положення фігури і роз’єднують руки. Дівчата кладуть їх собі на талію, а хлопці опускають вздовж корпусу.

III фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти виконавці «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 260, і на кінець останнього такту стають так, як зазначено на схемі 261.

IV фігура (32 такти)

На 1—/6-й такти дівчина, яка стоїть справа від хлопця, з’єднує ліву руку з правою рукою хлопця, і вони разом підносять їх вгору. Вільні руки хлопця і дівчини знаходяться на талії. Пара «простим танцювальним кро­ком», який починає з правої ноги, іде в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 262. На кінець 16-го такту стають у вихідне положення IV фігури і роз’єднують руки.

Та дівчина, яка стояла зліва, не змінюючи положення, в цей час вико­нує на місці «малий тинок», який починає з правої ноги праворуч, і на 16-й такт робить «потрійний притуп». З

Мелодія починається спочатку.

На 1—/6-й такти повторюються рухи перших 16-ти тактів, тільки хло­пець з’єднує свою ліву руку з правою рукою тієї дівчини, яка стоїть зліва,

і вони йдуть у протилежному напрямку. На кінець останнього такту вико­навці стають у вихідне положення IV фігури.

V фігура (32 такти)

На 1—8-й такти всі дівчата «перемінним кроком», який починають

IV фігура (32 такти)

На 1—2-й такти дівчата біжать справа і зліва назустріч одна одній чо­тирма «простими танцювальними кроками» до центру сцени, потім, мина­ючи одна одну, стають біля хлопців іншої лінії.

На 3—4-й такти дівчата, виконуючи поворот з ударом ногою об підлогу, повертаються спиною до хлопців.

На «раз» вони роблять стрибок на праву ногу, одночасно ліву ногу згинають у коліні під кутом 90°;

на «і» — стрибок на ліву ногу, одночасно корпус повертають ліворуч на 180°. Праву ногу виносять назад під кутом 90°;

на «два» ударяють правою ногою об підлогу і повертаються у вихідне положення;

на «і» — пауза.

Хлопці в цей час виконують «просту присядку» з одним ударом правою ногою об підлогу.

На 5—8 — й такти дівчата роблять повороти з ударом ногою об підлогу праворуч і ліворуч.

Ha 5—8-м такти дівчата обертаються під правою рукою хлопця через ліве плече, а хлопець двічі робить «поліський ключ».

На 9—70-м такти чотири пари продовжують йти «простим танцюваль­ним кроком» з кута в кут.

На 11—72-м такти всі виконують рухи 3—4-го тактів.

На 13—16~й такти хлопці беруть дівчат, з якими танцюють у парі, під лікті і обертаються на місці за рухом годинникової стрілки кроком

І фігури.

Мелодія повторюється.

На 1—8-м такти інші чотири пари, що залишаються в центрі, оберта­ються на місці за рухом годинникової стрілки. На кожну чверть такту хло­пець на півпальцях і зігнутих колінах повертається дрібними кроками за рухом годинникової стрілки. Дівчата виконують крок І фігури, починаючи його з лівої ноги; при цьому хлопець бере дівчину правою рукою за талію, ліву кладе собі на талію. У дівчини права рука на талії, а ліва відведена в сторону (в другу позицію).

На 9—76-м такти дві пари (права перша, ліва друга) ідуть назустріч одна одній по діагоналі і міняються місцями.

Вони на затакт «і» відривають від підлоги ліву ногу;

на «раз» стають на ліву ногу, а праву виносять вперед, зігнувши її в ко­ліні і вивернувши п’ятку;

на «і» праву ногу ставлять на підлогу, а ліву відривають від підлоги;

на «два» ліву ногу ставлять на підлогу, а праву згинають у коліні, ви­вертають п’ятку і підносять до лівої;

на «і» стають на праву ногу, а ліву залишають відірваною від підлоги.

У цей час інші дві пари (ліва перша, права друга) обертаються на місці попереднім кроком за рухом годинникової стрілки.

V фігура повторюється для чотирьох кутових пар спочатку на 16 так­тів. Пари, що були на початку цієї фігури в центрі, повторюють її з 1-го по 8-й такти, а з 9-го по 16-й такти повертаються на свої місця, не міняючи кроку, і стають в дві лінії обличчям одна до одної.

VI фігура (118 тактів)

На 1—72-м такти «шалантух» з центру сцени кидає палицю хлопцеві, який стоїть біля першої правої куліси, а сам відходить до першої лівої ку­ліси. Хлопець, що піймав палицю, перекидає її хлопцеві, що стоїть біля першої лівої куліси. Цей кидає палицю хлопцеві, що стоїть на середині правої лінії. Останній кидає палицю хлопцеві, що стоїть біля останньої

учасників на 9—16-й такти продовжують виконувати «голубці з потрійним

притупом».

IV фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти учасники першої лінії просуваються до задника сцени, виконуючи «припадання». Одночасно танцюристи другої лінії повторюють рухи 1—8-го тактів III фігури, які виконували учасники першої лінії.

На 9—16-й такти танцюристи першої лінії виконують «голубці з потрій­ним притупом». Одночасно танцюристи другої лінії повторюють рухи 9— 16-го тактів III фігури, які виконували танцюристи першої лінії (схема 288).

V фігура (16 тактів)

На 1—/2-й такти всі учасники просуваються «бігунцем» по колу проти руху годинникової стрілки.

На 13—/6-й такти дівчатка просуваються до центру кола тим же рухом. Піднімаючи з’єднані руки вгору, вони утворюють щільне коло. Одночасно хлопчики залишаються на своїх місцях обличчям до своїх партнерок.

VI фігура (16 тактів)

На 1—14-й такти дівчатка йдуть проти руху годинникової стрілки, ви­конуючи «доріжку», яку починають з правої ноги. Одночасно хлопчики рухаються в протилежному напрямку, виконуючи «присядку з винесенням ноги на каблук» (схема 289).

На 15—16 — й такти дівчатка повертаються через ліве плече і рухаються «бігунцем» до свого партнера.

VII фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти виконавці з’єднують навхрест руки і «бігунцем» про­суваються по колу за рухом годинникової стрілки, починаючи крок з пра­вої ноги (схема 290).

Кожний хлопчик, дійшовши до третьої правої куліси, залишає свою дів­чинку і продовжує просуватися до першої лівої куліси. На останні два такти дівчатка вишиковуються по діагоналі в дві лінії обличчям до хлоп­чиків, які теж утворюють дві лінії обличчям до дівчаток.

VIII фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти хлопчики виконують дві «присядки», на 3—4-й такти— ліплять сніжки; на 5—6-й такти — кидають їх; на 7—8-й такти — вико­нують дві «присядки» і «потрійний притуп». Руки вони тримають на талії, корпус нахилений назад.

Одночасно дівчатка виконують на 1—2-й такти два удари правою

ногою об підлогу, на 3—4-й такти — два «потрійних притупи», на 5—6-й такти лівою рукою закривають обличчя від сніжок, і, нарешті, на 7—8-й такти кладуть руки на талію і роблять удар правою ногою об підлогу, ніби сваряться на хлопчиків.

На 9—12-й такти хлопчики прямують до дівчаток, виконуючи «при­сядку». Одночасно дівчатка просуваються вперед «доріжкою», закриваю­чись від хлопчиків лівою рукою.

На 13—16-й такти хлопчики виконують три «бокових присядки», про­суваючись назад, а на останній такт — «потрійний притуп». Одночасно дівчатка рухаються вперед до хлопчиків «тинком», який починають з пра­вої ноги (схема 291).

IX фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти дівчатка, які знаходяться в першій лінії, «бігунцем» рухаються до хлопчиків другої лінії. Одночасно хлопчики першої лінії тим же рухом просуваються до дівчаток, які знаходяться в другій лінії. Решта учасників сплескують у долоні (схема 292).

На 9—16-й такти всі учасники утворюють пари і йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, виконуючи «бігунець». На останній такт у коло входить «снігова баба» (схема 293).

X фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти виконавці з’єднують руки і швидко рухаються «бігун­цем» по колу. Одночасно в центрі кола «снігова баба» пританцьовує.

XI фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти дівчатка «бігунцем» рухаються до «снігової баби». Остання замахується на них віником. Одночасно хлопчики виконують три «присядки» та один «потрійний притуп» (схема 294).

На 5—8-й такти дівчатка йдуть на місця хлопчиків, а ті одночасно про­суваються до «снігової баби».

На 9—12-й такти «снігова баба» замахується віником на хлопчиків. Останні біжать на свої попередні місця. Дівчатка в цей час виконують три «тинки» та один «потрійний притуп» (схема 295).

На 13—16-й такти дівчатка біжать до «снігової баби», з’єднують руки і утворюють коло. Хлопчики в цей час виконують три «присядки» та один «потрійний притуп» і, з’єднавши руки, утворюють зовнішнє коло.

XII фігура (16 тактів)

На 1—8 — й такти виконавці просуваються «бігунцем» по колу проти руху годинникової стрілки, хлопчики — в протилежному напрямку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *