«ШЕВЧИКИ» (ДРУГІ)

Танець виконують два хлопці. До початку танцю вони стають один за одним за другою правою кулісою.

I фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти дається музичний вступ.

На 5—7-й такти «шевчики» «простим танцювальним бігом», який по­чинають з правої ноги, вибігають на сцену в напрямку, зазначеному пунк­тиром на схемі 2. Руки, зігнуті в ліктях, повільно рухаються, як при зви­чайному бігові, корпус нахилений вперед, обличчя повернуті до глядача.

На першу чверть 8-го такту «шевчики» приставляють праву ногу до лівої і готуються до стрибка. На другу чверть 8-го такту роблять один тур (праворуч або ліворуч) і стають обличчям до глядача: ноги у шостій пози­ції, ледь зігнуті в колінах. Ліву руку, зігнуту в лікті і з стиснутими у кулак кистями (крім великого пальця, який відводять у сторону), виставляють перед собою так, щоб кулак, направлений долонею до обличчя, був на рівні підборіддя. Стиснута в кулак кисть правої руки знаходиться над відведе­ним великим пальцем лівої руки.

II фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти, просуваючись по авансцені в напрямку правих куліс, «шевчики» роблять:

на «раз» — невеличкий стрибок і стають у другу позицію, трохи при­сівши. Одночасно проводять правою рукою вниз вздовж ліктя лівої руки;

на «два» «шевчики», випрямляючи коліна, стрибають і стають у шосту позицію. Одночасно правою рукою проводять вгору вздовж внутрішньої сторони лівої руки над її стиснутою в кулак кистю і вниз до ліктя, начебто намотуючи дратву. Це вони повторюють сім разів підряд;

на «раз» 8-го такту роблять крок правою ногою праворуч і, розвівши руки в сторони (друга позиція), тримають уявну дратву перед собою;

на «два» ліву ногу приставляють до правої, а руками накидають дратву на уявний гачок, який знаходиться в такій же уявній стіні праворуч від «шевчиків». Кисті рук залишаються стиснутими в кулаки.

III фігура (8 тактів). Сукання дратви

На 1—3-й такти, просуваючись спиною праворуч, «шевчики» роблять: на «раз» 1-го такту — крок лівою ногою назад; на «і» — ковзний стрибок назад на обох ногах; на «два» повторюють усе те, що виконували на «і»;

►—

< w-

Схема 1

Схема 2

на наступне «і» — пауза;

на «раз-і-два» 2-го такту — від уявного гачка опускають руки вниз ліво­руч від себе;

на «і» — пауза, знову виносять руки в початкове положення. Цей рух на три такти виконують тричі ліворуч так, як зазначено на схемі 3.

На 4-й такт, повертаючись на 180°, накидають дратву на гачок, який знаходиться в уявній стіні праворуч від глядача.

На 5—7-й такти виконавці, повторюючи рухи 1—3-го тактів, просува­ються по сцені ліворуч на свої попередні місця.

На 8-й такт «шевчики» роблять у центрі сцени «потрійний притуп» і зупиняються. Вони опускають ліві руки, а праві, відкривши кисті, вино­сять перед собою.

IV фігура (8 тактів). Вкручування кінців дратви

На 1—6-й такти «шевчики» роблять:

на «раз» — легенький ковзний стрибок на лівій нозі вперед. Одночасно праву ногу, зігнуту в коліні, виводять перед собою і тримають її в цьому положенні на протязі всієї фігури. Долонею правої руки проводять по пра­вому коліну до себе, а лівою рукою замахуються вперед;

на «два» повторюють ковзний стрибок на лівій нозі вперед, а долонею правої руки проводять по правому коліну від себе. Лівою рукою роблять змах зверху вниз до себе і т. д. Цей рух на 6 тактів повторюється двана­дцять раз.

На «раз» 7-го такту «шевчики» приставляють праву ногу до лівої у шосту позицію, а ліву руку піднімають перед собою так, ніби тримають пальцями голку, в яку мають засилити дратву. Одночасно пальцями правої руки про­водять вздовж губ зліва направо, начебто слинять кінець дратви;

на «два» цього такту лівою рукою тримають перед очима уявну голку, а правою рукою засиляють кінець дратви в вушко голки;

на «і» ліву руку тримають у попередньому положенні, а пальцями пра­вої руки беруть дратву і протягують її крізь вушко голки.

На «раз» 8-го такту «шевчики» піднімають зігнуту в коліні праву ногу перед собою. Кисті обох рук вони стискають у кулаки з відведеними вели­кими пальцями, якими зображають голки з дратвою. Одночасно великими пальцями торкаються правого коліна, відтворюючи прокол двома голками У напрямку від взуття, яке вони шиють;

на «і» «шевчики» розводять руки так, щоб великі пальці були назовні, а кулаки рук на правому коліні, відтворюючи просиляння кінців дратви.

«———————— » V v-

Схема 3 Схема 4

На «два» цього такту «шевчики» широко розводять руки в сторони ве­ликими пальцями від себе, затягаючи дратву на шві.

V фігура ( 8 тактів). Шиття взуття дратвою

На /-8-й такти, тримаючи, як і раніше, підняту перед собою праву ногу, зігнуту в коліні,

на «раз-і-два» 1-го такту «шевчики» роблять три легеньких ковзних стрибки на лівій нозі назад. Одночасно руками втикають голки, смикають їх і затягують шов; на «і» — пауза.

Цей рух «шевчики» виконують, просуваючись у глибину сцени, вісім разів на 8 тактів.

VI фігура (8 тактів). Забивання цвяхів

Ноги залишаються в тій же позиції, що й раніше. Просуваючись вперед на авансцену, «шевчики» на «раз» 1-го такту роблять лівою ногою «ковз­ний крок» вперед.

Праві руки швидко піднімають вгору (немов готуються для удару по цвяху уявним молотком) і одночасно лівими руками виймають цвяхи;

на «і» цього ж такту пальцями лівої руки ставлять уявні цвяхи на пра­вому коліні;

на «два» «шевчики» долонею правої руки б’ють по правому коліну і од­ночасно ліву руку швидко відводять від коліна в сторону. Протягом 7 так­тів виконують цей рух сім разів підряд.

На 8-й такт «шевчики» роблять «потрійний притуп», опускаючи руки.

VII фігура (8 тактів)

«Шевчики» роблять «колупалочку» «з потрійним притупом» в повороті. «Шевчик», який стоїть праворуч від глядача, на «раз» 1-го такту ро­бить легенький підскік на правій нозі назад і розводить руки в сторони;

на «і» ударяє носком лівої ноги об підлогу позаду себе, тримаючи руки і ноги, як і раніше, і трохи нахиливши корпус вперед;

на «два» робить легенький підскік на правій нозі, повертаючись на 180

через ліве плече. Руки трохи округляє долонями до себе;

на «і» ставить ліву ногу на каблук перед собою і розводить руки в сто­

рони.

На 2-й такт робить «потрійний притуп», довершуючи повний оберт і стаючи обличчям до глядача. Руки кладе на талію, згортаючи кисті.

На 3—4-й такти «шевчик» виконує дві «бокові присядки», просуваю­чись праворуч (схема 4). 375

Під час виконання «присядки» «шевчик» відводить праву ногу і ліву руку (лівим плечем до глядача).

На 5—8-й такти «шевчик» повторює рухи 1—4-го тактів, тільки на ос­танній такт робить «потрійний притуп» і стає обличчям до глядача.

«Шевчик», який стоїть ліворуч від глядача, виконує те ж саме, що й «шевчик», який стоїть праворуч, але він починає рух з іншої ноги в ін­ший бік.

VIII фігура (8 тактів). Взування чобіт

На «раз» 1-го такту «шевчики» стають правою ногою на підлогу, ліву ногу, зігнуту в коліні, піднімають перед собою. Обидві руки простягають у напрямку чобота на лівій нозі. Корпус нахиляють вперед до лівої ноги;

на «і» ліву ногу піднімають ще вище, корпус ще більше нахиляють до лівої ноги.

Обома руками начебто беруть чобіт (кисті рук знаходяться на рівні лівої ноги);

на «два» випрямляють ліву ногу вперед ліворуч від себе, корпус теж випрямляють, руки ковзають вздовж гомілки до коліна, начебто взуваючи чобіт;

на «і» випрямляють ліві ноги, вирівнюють корпус, руки розводять тро­хи в сторони.

На 2-й такт повторюють усе спочатку, але рух починають з іншої ноги.

На 3-й такт, поклавши руки на талію, виконують «колупалочку», яку починають з лівої ноги.

На 4-й такт виконують «присядку» з ударом долонею лівої руки по халяві лівої ноги.

На 5—7-й такти «шевчики» виконують усе те, що вони робили з 1-го по 4-й такти, тільки рух починають з іншої ноги.

На «раз» 8-го такту «шевчики» роблять легенький ковзний підскік на­зад на лівій нозі, праву ногу відривають від підлоги;

на «і» — акцентований удар об підлогу всією ступнею правої ноги перед собою. Корпус трохи нахиляють уперед, руки розводять в сторони;

на «два» стрибок на лівій нозі. Праву ногу, зігнуту в коліні, різко підні­мають перед собою і правою рукою обхоплюють халяву чобота. Ліву руку відводять в сторону. Корпус рівний;

на «і» — пауза.

IX фігура (8 тактів). Чищення чобіт

^На «раз» 1-го такту «шевчики» роблять ковзний легенький крок на лі­вій нозі вперед, ліву руку відводять ще далі назад;

на «і» ліву руку різко ведуть уперед, ніби ковзають щіткою по правій халяві;

на «два» «шевчики» знову трохи підстрибують на лівій нозі вперед. Ліву руку простягають ще далі вперед;

на «і» різко відводять ліву руку назад, ковзнувши долонею по правій халяві, і т. д. «Шевчики» виконують цей рух на 3 такти тричі.

Гопак. Постановка П. Вірського. Виконує Державний заслужений ансамбль танцю УРСР.

На 4-й такт «шевчики» міняють положення: піднімають ліву ногу і лі­вою рукою обхоплюють халяву чобота. Праву руку вони відводять назад і в сторону.

На 5—7-м такти виконавці повторюють рухи 1—3-го тактів, але почи­нають з іншої ноги.

На 8-й такт, поклавши руки на талію, вони роблять «потрійний притуп».

X фігура (8 тактів). Милування чоботами

«Шевчики», просуваючись у глибину сцени обличчям до глядача, ми­луються своїми чоботами.

На «раз» 1-го такту вони роблять правою ногою крок назад праворуч. Корпус прямий;

на «і» роблять лівою ногою один притуп, поставивши її поряд з пра­вою. Праве плече повертають трохи до глядача;

на «два» «шевчики» лівою ногою роблять крок назад ліворуч. Корпус прямий. На «і» вони роблять правою ногою один притуп, поставивши її поряд з лівою. Ліве плече повертають трохи до глядача.

На «раз» 2-го такту вони роблять крок назад праворуч правою ногою; на «і» вони ставлять ліву ногу на каблук попереду себе трохи ліворуч і нахиляють корпус до неї, обома руками показуючи на чобіт;

на «два-і» «шевчики» повторюють усе те, що робили на «раз-i», тільки рух починають з іншої ноги. На 8 тактів вони повторюють це чотири рази підряд і на кінець 8-го такту кладуть руки на талію.

XI фігура (8 тактів)

«Шевчики», просуваючись з глибини сцени на авансцену, на «раз-і» 1-го такту виконують «середній тинок», який починають з лівої ноги;

на «два» вони стають лівою ногою на підлогу, корпус повертають пра­вим плечем до глядача, голову трохи нахиляють вперед;

на «і» ударяють об підлогу перед собою всією ступнею правої ноги, голову різко піднімають.

На 2-й такт «шевчики» повторюють рухи 1-го такту, але починають з іншої ноги.

На 3—4-й такти «шевчики» повторюють рухи 1—2-го тактів.

На 5-й такт виконують «присядку» з «розтяжкою» внизу і розводять руки в сторони.

На 6-й такт «шевчики» роблять «присядку» з ударом долонею лівої руки по халяві правої ноги. Праву руку відводять в сторону.

На 7-й такт виконують також «присядку» з ударом долонею правої руки по халяві лівої ноги. Ліву руку відводять у сторону.

На «раз» 8-го такту «шевчики» стають лівою ногою на підлогу і підні­мають праву руку вгору, ліву — в сторону. Праву ногу, зігнуту в коліні, піднімають вгору перед собою;

на «і» ударяють долонею правої руки по піднятому коліну; на «два», ударяючи об підлогу, опускають праву ногу. Одночасно роз­водять руки в сторони.

XII фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти «шевчики», не міняючи положення, обходять коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 4, і сходяться в центрі сцени.

На «раз» 5-го такту «шевчик», який стоїть ліворуч від глядача, робить крок правою ногою праворуч, коліна трохи зігнуті;

на «і» він відштовхується обома ногами від підлоги і ударяє в повітрі каблуками; лівою ногою він стає на підлогу, а праву залишає в повітрі. Руки розведені в сторони;

на «два-і» він виконує все те, що робив на «раз-і».

Другий «шевчик», який стоїть праворуч від глядача, виконує все те, що робив перший, але рух починає з лівої ноги і просувається в протилеж­ному напрямку так, як зазначено пунктиром на схемі 5.

На 4 такти «шевчики» виконують цей рух сім разів підряд. Сходяться вони обличчям один до одного і на кінець 8-го такту, торкаючи один одного підйомами лівих ніг, з’єднують ліві руки. Корпус відхиляють один від од­ного в сторони, праві руки відводять у сторону.

XIII фігура (8 тактів)

На 1—6-й такти, не міняючи положення, «шевчики» на кожну чверть 1-го такту роблять один стрибок на правій нозі, обертаючись на місці проти руху годинникової стрілки. На «раз-і-два» 2-го такту вони тричі підстри­бують на правій нозі. «Шевчики» на 6 тактів тричі виконують цей рух. На кінець 6-го такту вони роз’єднують ліві ноги, готуючись до «присядки».

На 7-й такт «шевчики» роблять «присядку», виносячи праві ноги перед собою. Руки залишаються розведеними в сторони.

На 8-й такт, піднявшись з «присядки», вони виконують «потрійний при­туп» і кладуть ліву руку собі на талію.

XIV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти, просуваючись вперед на авансцену, «шевчики» вдаря­ють долонею правої руки по підошві лівої ноги. При цьому права рука весь час описує перед собою коло. Ці кола чергуються так: два кола з ударом об підошву лівої ноги, третє коло без удару і т. д.

На «раз» 1-го такту «шевчики» роблять правою ногою невеличкий крок вперед. Ліву ногу згинають у коліні і піднімають її перед собою, виносячи коліно ліворуч так, щоб було зручно ударити рукою по підошві. Права рука, описуючи коло, знаходиться в цей час вгорі;

на «і» вони роблять ковзний удар долонею правої руки по підошві лівої ноги;

—VV VV————

Схема 6 Схема 7

на «два» ставлять ліву ногу на підлогу. Праву руку опускають вниз пе­ред собою на рівень талії;

на «і» 1-го такту та «раз» 2-го такту «шевчики» виконують усе те, що робили на «раз-і» 1-го такту;

на «і-два-і» вони роблять три невеликих кроки, починаючи їх з лівої ноги і просуваючись вперед. Правою рукою в цей час продовжують опису­вати кола. Потім починають рух спочатку і повторюють його до кінця фігури.

На кінець 8-го такту «шевчики», розвівши руки в сторони, ударяють правою ногою об підлогу. Потім кладуть руки собі на талію.

XV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти, просуваючись ліворуч по авансцені в напрямку, зазна­ченому пунктиром на схемі 6, «шевчики» на «раз» 1-го такту роблять крок праворуч правою ногою;

на «і» вони вдаряють лівою ногою поряд з правою. Корпус трохи повер­тають правим плечем до глядачів;

на «два-i» танцюристи виконують усе те, що робили на «раз-i», тільки рух починають лівою ногою ліворуч і повертають ліве плече до глядачів.

На «раз» 2-го такту «шевчики» роблять крок правою ногою праворуч. Одночасно ліву ногу відривають від підлоги і залишають її позаду правої «на купе». Корпус тримають прямо;

на «і» вони опускаються на півпальці лівої ноги, а праву ногу відривають від підлоги і залишають її попереду лівої «на купе». Корпус прямий; на «два-i» повторюють усе те, що вони робили на «раз-і».

На 8 тактів «шевчики» виконують попередні рухи чотири рази підряд. На кінець 8-го такту ліва нога залишається на півпальцях, а права по­переду лівої «на купе». Ліву руку вони відводять в сторону.

XVI фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти, просуваючись по авансцені праворуч у напрямку, за­значеному пунктиром на схемі .7, «шевчики» на «раз» 1-го такту ставлять праву ногу на підлогу, а ліву, зігнуту в коліні, піднімають перед собою, від­водячи коліно в сторону. Праву руку вони піднімають вгору, готуючи її для удару по халяві;

на «і» готуються ударити правою рукою по халяві лівої ноги; на «два» танцюристи лівою ногою ступають ліворуч, а праву руку зано­сять вгору для наступного удару;

на «і» 1-го такту і «раз» 2-го такту вони виконують усе те, що робили на «раз-і» 1-го такту, і т. д.

На 8-й такт «шевчики» роблять «потрійний притуп», простягнувши руки перед собою на рівні талії.

XVII фігура (8 тактів)

На 1—2-й такти «шевчик», який стоїть ліворуч від глядача, ідучи по колу за рухом годинникової стрілки в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 8, виконує «колупалочку» в повороті з «потрійним притупом». Під час виконання цього руху він відводить руки в сторони.

На «раз» 3-го такту «шевчик» робить крок вперед правою ногою;

на «і» швидко викидає ліву ногу високо вгору прямо перед собою і уда­ряє долонею правої руки по халяві;

на «два» він ставить на підлогу ліву ногу;

на «і» знову ступає правою ногою вперед. Ліву ногу відриває від під­логи, а праву руку заносить вверх для чергового удару по халяві.

На «раз» 4-го такту «шевчик» високо викидає вгору ліву ногу прямо перед собою і ударяє долонею правої руки по халяві лівої ноги;

на «і» опускає ліву ногу на підлогу;

на «два» ступає правою ногою вперед;

на «і» — пауза.

На 5—8-й такти «шевчик» повторює рухи 1—4-го тактів. На кінець 8-го такту він запрошує до танцю другого «шевчика», який весь час спостерігав за ним і готувався виконати більш складну наступну фігуру.

XVIII фігура (8 тактів)

На 1—2-й такти «шевчик», який стоїть праворуч від глядача, ідучи по колу проти руху годинникової стрілки, виконує «присядку» в оберті з уда­ром по халяві.

На «раз» 1-го такту він, розводячи руки в сторони, присідає на обидві ноги;

на «два», не піднімаючись з «присядки», підстрибує на правій нозі, а ліву ногу, зігнуту в коліні, виносить перед собою, одночасно повертаючи корпус праворуч на 180°.

На «раз» 2-го такту «шевчик» знову присідає на обидві ноги, ще більше повертає корпус праворуч, а праву руку заносить для удару по халяві пра­вої ноги;

на «два», трохи піднімаючись на лівій нозі, «шевчик» високо виносить праву ногу вперед і б’є долонею правої руки по халяві;

на кінець 2-го такту він завершує поворот на 360°.

«

На 3—4-й такти «шевчик» повторює рухи 1—2-го тактів. На 8 тактів він виконує їх чотири рази підряд.

«Шевчик», який знаходиться ліворуч від глядача, на протязі 4 тактів з цікавістю стежить за тим, як танцює його партнер.

На 5—8-й такти завзято виконує на місці «потрійний притуп», збира­ючись танцювати, але раптом помічає, що в нього відірвалась підошва.

XIX фігура (8 тактів)

«Шевчик», який знаходиться від глядача ліворуч, на «раз» 1-го такту робить крок вперед лівою ногою, руки опущені вниз;

на «і» він ударяє півпальцями правої ноги перед собою, повернувши її п’яткою в сторону (невиворітно);

на «два» «шевчик» стає на підлогу лівою ногою; на «і» ставить праву ногу на каблук.

На «раз» 2-го такту робить невеликий крок вперед лівою ногою, відри­ваючи праву ногу від підлоги;

на «і» ковзає по підлозі правою ногою ззаду наперед; на «два» злегка підстрибує на лівій нозі, виносячи вперед праву ногу і показуючи обома руками на відірвану підошву. Він залишається стояти в цій позі.

На 3—4-й такти «шевчик», який знаходиться праворуч від глядача, ви­конує «обертас» і одночасно хапає лівою рукою праву ногу другого «шев­чика», відриваючи свою праву ногу від підлоги.

На «раз-і-два» 5-го такту «шевчики» виконують три стрибки на лівих ногах, просуваючись до першої лівої куліси. В цей час перший «шевчик» удає, що шиє взуття в дві нитки, а другий забиває штифти у відірвану підошву;

на «і» — пауза.

Все це вони виконують, поки не підуть зі сцени (схема 9).

Вступ

Помірно Т, г2

F5

J #- * *—- *—J—* ^J *—— —я

Щ

‘ •

—Щ-….. •

Танець

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *