РОГІЗНЯНСЬКІ КОЛОМИЙКИ

У танці беруть участь шість дівчат і шість хлопців. До початку танцю вони вишиковуються попарно в одну колону за першою лівою кулісою. Дів­чина і хлопець, які стоять у парі, з’єднують руки — хлопець праву, а дівчи­на ліву.

I фігура (16 тактів) [15]

На 1—/6-й такти пари, рухаючись повільно «простим танцювальним кроком», ідуть по колу проти руху годинникової стрілки (схема 81). На кі­нець останнього такту всі вони схрещують перед собою руки.

II фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти пари продовжують іти «перемінним кроком» проти руху годинникової стрілки, змінивши повільний темп на швидкий.

III фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти кожна пара, не міняючи положення рук, «перемінним кроком» кружляє на місці за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 4-го такту пари повертаються на 180°.

На 5—8-й такти пари кружляють проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони роз’єднують руки. Потім хлопець бере правою рукою праву руку дівчини, з якою він танцює в парі, а дівчина кладе свою ліву руку хлопцеві на плече. Хлопці сходяться до центру сцени і, з’єднавши ліві руки, утворюють «зірку».

fa ^С’Л

/

и

г\

\

і з

с \

IV

А;

\ 0

С ‘

п

-7

I I

4-

Схема 82 Схема 83

На 1—8-й такти всі дівчата «перемінним кроком» з лівої ноги відсту­пають від центру сцени. Потім повертаються у вихідне положення III фігу­ри і, схрестивши перед собою руки, виконують все те, що робили в парах на 1—8-й такти III фігури. На кінець 8-го такту пари роз’єднують руки і опускають їх.

На 9—/0-й такти хлопці «перемінним кроком» з правої ноги сходяться до центру сцени і з’єднують ліві руки, утворюючи «зірку». Кожна дівчина бере лівою рукою праву руку хлопця. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію. Так вони «перемінним кроком», який також починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки.

На 11—72-й такти хлопці виконують на місці «малий тинок», а дівчата «перемінним кроком» кружляють через ліве плече під правою рукою хлопців.

На 13—/6-й такти виконавці повторюють рухи 9—12-го тактів цієї фі­гури. На кінець останнього такту вони роз’єднують руки і утворюють пари, стаючи в початкове положення танцю.

VII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти пари, відступаючи від центру сцени, повторюють рухи 1—8-го тактів III фігури.

На кінець 8-го такту всі роз’єднують руки і, з’єднуючи їх знову, утво — рють загальне коло.

На 9—16-й такти, утворивши коло, виконавці «перемінним кроком» ідуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту хлопці, не опускаючи рук, присідають, витягуючи обидві ноги до центру кола, і, спи­раючись об підлогу п’ятами, піднімають носки ніг вгору. Корпус прямий, спина випрямлена.

VIII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти дівчата «простим танцювальним кроком», який почи­нають з лівої ноги, тримаючи хлопців за руки, швидко йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту хлопці підтягують ноги і, не роз’єднуючи рук, підводяться. Одночасно дівчата виконують на місці «потрійний притуп».

На 9—/6-й такти учасники кола, які стоять на авансцені і в глибині сце­ни, роз’єднують руки так, щоб у кожному півколі було по три пари. Не роз’єднуючи рук, ці три пари «перемінним кроком» відходять до куліс, ліво­руч і праворуч від глядача, утворюючи два ряди (схема 84).

Виконавці, що стоять в рядах крайніми, кладуть вільні руки собі на талію.

IX фігура (16 тактів)

На 1—3-й такти виконавці, рівняючись у рядах, «перемінним кроком» сходяться в центрі сцени.

На 4-й такт всі одночасно виконують «потрійний притуп».

На 5—8-й такти вони виконують все те, що й на 1—4-й, тільки відсту­пають від центру сцени на свої попередні місця.

На 9—16-й такти хлопці, які стоять ліворуч від глядача, «перемінним кроком» підходять до дівчат, що стоять праворуч від глядача, а хлопці, які стоять праворуч від глядача, проходять до дівчат, що стоять ліворуч від глядача так, як зазначено пунктиром на схемі 84. Підійшовши до дівчат, вони на останній такт виконують оберт через ліве плече.

Дівчата протягом 8 тактів виконують на місці «малий тинок», починаю­чи його з правої ноги.

X фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти дівчата виконують все те, що й хлопці на 9—16-й такти IX фігури, а хлопці — все те, що робили дівчата.

На 9—16-й такти всі виконавці «перемінним кроком» сходяться до цент­ру сцени і утворюють загальне коло, причому хлопці стають обличчям до центру, з’єднуючи руки за спиною дівчат, а дівчата (в інтервалах між хлоп­цями) — спиною; кожна з них кладе руки на плечі хлопця.

XI фігура (16 тактів)

На І—16-й такти хлопці трохи присідають, а дівчата сідають на їх з’єд­нані руки. Хлопці випрямляються і «простим танцювальним кроком», який починають з лівої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На останній такт дівчата зіскакують на підлогу. Чотири дівчини і чотири хлопці утворюють в центрі сцени коло. Хлопці кладуть руки один одному на плечі, а дівчата стають в інтервалах між ними із зовнішньої сторони і навхрест подають одна одній руки (схема 85).

XII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти всі виконавці «простим танцювальним кроком» ідуть по колу за рухом годинникової стрілки.

Дві пари, які не беруть участі в колі, стають у вихідне положення III фі­гури, схрестивши перед собою руки, і «перемінним кроком» розходяться в різні боки авансцени.

На 9—16-й такти хлопці продовжують рухатися по колу, а дівчата, віді­рвавши ноги від підлоги, різко випрямляють спину, витягують ноги і пови­сають на руках хлопців. Дві пари, які не беруть участі в колі, кружляють на місці проти руху годинникової стрілки так, як зазначено пунктиром на схемі 85. На кінець останнього такту дівчата в колі стають на підлогу і утво­рюють пари, схрещуючи перед собою руки.

XIII фігура (16 тактів)

На 1—16 ~й такти пари «перемінним кроком» одна за одною виходять за першу праву кулісу.

Повільно

±уг 4-

"2

О.<£ Швидко

—\—іш—Г Г f

г_. …

—г—г—*—

г

‘тШ [16]

ііііі

"2 —

КОЛОМИЙКА (ПЕРША)

Танець виконують дівчата і хлопці (шість дівчат і шість хлопців). До початку танцю виконавці вишиковуються парами одна за одною: три — в останній правій кулісі і три — в першій лівій кулісі. Дівчата стоять право­руч від хлопців і тримаються руками за кептарі. Хлопці праві руки кладуть дівчатам на талію, а ліві, зігнуті в лікті,— собі за спину.

І фігура (16 тактів)

Повільним кроком, співаючи коломийки:

На оновленій землі, тепер не боярській,

Орем, сієм і збираєм трактором радянським.

Ой весела коломийка, весела та жвава,

Затанцюєм коломийку, щоб земля дрижала,—

. і** \

v cl У) ‘рУ

ССС

ККК

і і sTy^ ^Y’T’.\ ^Ц|\ *»■

‘ Гг) И ‘^1’^’

>> У ~ ,~ч :’yj\

Э) ^ С; А‘

Схема 86 Схема 87 "р Схема 88

v у< ~ — > С…

TOC \o "1-5" \h \z О,,г> /’о4,

^ І \ ф ^ N \ <4 j ‘ к. Г

Ас’0/. Л ‘ N — /у

f •’ ’-‘ ‘ л ". . о /’ О,

7С Л JT %/ V; Г > с -1 •

V, )

-Л — Ч—»

Схема 89 Схема 90 Схема 91

VIII фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти повністю повторюється VI фігура.

IX фігура (8 тактів)

На 1—8 такти виконавці попарно, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, кружляють і поступово сходяться в єди­не загальне коло, як у III фігурі. На кінець останнього такту вони роз’єд­нують руки і стають так: хлопці лівим, а дівчата правим плечем до центру сцени. їх шлях зазначений пунктиром на схемі 89.

X фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти хлопці на місці виконують «просту присядку», а дівчата «перемінним кроком» йдуть навколо них за рухом годинникової стрілки і на кінець останнього такту утворюють внутрішнє коло, повернувшись облич­чям до центру. Хлопці, вставши з «присядки», утворюють зовнішнє коло так, як зазначено на схемі 90.

XI фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти дівчата кладуть одна одній руки на плечі і «кроком з перехрещуванням ніг» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. Хлопці кладуть руки за спину і «перемінним кроком» обходять дівоче коло в протилежному напрямку.

На 9—/6-й такти дівчата тим же кроком, який починають з лівої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, а хлопці, навпаки, повер­нувшись на 180° через ліве плече, йдуть у протилежному напрямку. На кі­нець останнього такту всі виконавці приходять на те місце, звідки починали фігуру. Дівчата через праве плече повертаються обличчям до хлопців.

XII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти всі попарно кладуть одне одному руки на плечі і, вико­нуючи «крок з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, круж­ляють за рухом годинникової стрілки, одночасно розширюючи коло.

На 9—/6-й такти три пари, які знаходяться на правому боці сцени, тим же рухом відходять у напрямку правих куліс, а три інших — у напрямку лі­вих куліс так, як зазначено пунктиром і стрілками на схемі 91.

На кінець останнього такту пари, не роз’єднуючи рук, стають у поло­ження, зазначене на схемі 92.

XIII фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти виконавці, які стояли вздовж правих куліс, «перемік — ним кроком» переходять у напрямку лівих куліс і навпаки, ті, що були 222

біля лівих куліс, переходять до правих так, як зазначено пунктиром на схемі 93.

На 5—8-й такти пари спиною відступають на свої попередні місця.

XIV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти виконавці «кроком з перехрещуванням ніг», який почи­нають з правої ноги, кружляють за рухом годинникової стрілки. Кожні три пари утворюють своє коло біля правих і лівих куліс так, як зазначено на схемі 94. На кінець останнього такту всі стають обличчям до центру кола, дівчата праворуч від хлопців.

XV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти пари, які знаходяться біля правих куліс, «кроком з пе­рехрещуванням ніг», який починають з лівої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, а ті, що стояли біля лівих куліс,— в протилежному напрямку.

XVI фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти хлопці, які знаходяться в колі праворуч, з’єднують у центрі підняті вгору праві руки. Лівими руками кожний з них тримає дів­чину за праву руку. Дівчина лівою рукою тримається за кептарик. Таким чином утворюється «зірка». Виконавці «перемінним кроком» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки, а ті, що знаходяться в колі ліворуч,— в про­тилежному напрямку.

XVII фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти дівчата і хлопці попарно кладуть одне одному руки на плечі і «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з лівої ноги, круж­ляють за годинниковою стрілкою. Вони рухаються в напрямку задника сце­ни і утворюють вздовж нього лінію, повернувшись обличчям до глядача. Дівчина стає справа від хлопця. Шлях виконавців зазначений пунктиром на схемі 95.

XVIII фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти дівчата, взявшись руками за кептарики, виконують на місці «пристуки». Хлопці ж, виконуючи «просту присядку», йдуть вперед на авансцену.

На 5—8-й такти хлопці продовжують рухатися в напрямку до авансцени, а дівчата «перемінним кроком» слідують за ними. На кінець останнього так­ту вони приходять на авансцену. Дівчата стають попереду хлопців.

CCCC

<<<<

и

inilo

Cx,

97

:> О к> с

г ^ к

Схема 95

О

V! ‘Vi fv’i;V’ іV;!V’

|!pJ|nj(njV

V f 4 ^ [17]__ ‘ 4^

Схема 96

XIX фігура (16 тактів)

//a /—4-й такти всі виконують на місці «крок з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги.

На 5—16-й такти тим же кроком пари поступово одна за одною, круж­ляючи, виходять у першу праву кулісу так, як зазначено на схемі 96.

I^jj ц-1 [Jr-І! М tJjB

З

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *