«НА КУЗНІ»

У танці беруть участь п’ять хлопців: три «ковалі», «кінь» та «хазяїн». Перед початком танцю виконавці розміщуються так: «ковалі» вишикову­ються у третій лівій кулісі в колону по одному (першим стоїть старший «коваль», за ним другий і третій). «Хазяїн» і «кінь» стоять у третій правій кулісі.

«Ковалі» тримають підняті вгору уявні молоти: ліва рука, стиснута в ку­лак, зігнута в лікті і піднята перед грудьми; правий кулак піднятий вгору.

Після чотиритактного вступу починається танець.

І фігура (16 тактів)

На 1—72-й такти з останньої правої куліси виходять один за одним «ко­валі», виконуючи «тинок з винесенням ноги на каблук», який починають 38

\

V

I

і

\

\

I

/

ч

Схема 13

Схема 14

<5—

Схема 15

з правої ноги. Вони йдуть по колу проти руху годинникової стрілки (схе­ма 13). На останній такт «ковалі» повертаються обличчям до центру сцени і виконують «потрійний притуп», який починають з правої ноги.

На 13—/6-й такти «ковалі» рухаються до центру сцени так, як зазна­чено пунктиром на схемі 14, виконуючи з правої ноги «просту присядку». На останній такт вони роблять «потрійний притуп».

II фігура (16 тактів)

На 1—3-й такти ковалі виконують з правої ноги перескоки з вистуку­ванням та переступанням і повертаються на попередні місця (схема 15).

На 4-й такт виконавці на місці роблять стрибок, сплескуючи в долоні.

На 5—8-й такти танцюристи просуваються до центру сцени, виконуючи «просту присядку», яку починають з правої ноги.

На останній такт вони роблять «потрійний притуп».

На протязі 5—8-го тактів «ковалі» повинні зійтися впритул, а на кінець 8-го такту з’єднати руки, готуючись до кування: другий і третій підніма­ють уперед і з’єднують ліві руки, перший приєднує знизу праву руку, віль­ні руки «ковалів» на таліях.

На 9—16-й такти, зробивши невеликий випад на ліву ногу, другий і тре­тій «ковалі» немовби кують:

на «раз» третій «коваль» піднімає правий кулак і вдаряє по уявному ковадлу (з’єднані руки);

на «два» те ж саме робить другий «коваль». Під час кожного удару ви­конавці вигукують: «Гоп!»

Старший «коваль» у цей час повертається лівим плечем то до глядача, то від нього, ніби перевертаючи предмет, що його виковують «ковалі», та милуючись роботою товаришів.

III фігура (16 тактів)

На 1—3-й такти, відступаючи на попередні місця, «ковалі» виконують «просту присядку», яку починають з правої ноги.

На 4-й такт вони на «раз» відштовхуються правою ногою і обертаються на лівій нозі ліворуч на 360° (під час оберту права нога притиснута до лі­вої);

на «два» з акцентом ставлять праву ногу попереду лівої у третю пози­цію, руки також підносять у третю позицію.

На 5—7-й такти «ковалі» просуваються перескоками з вистукуванням і переступанням до центру сцени. На кінець останнього такту вони підхо­дять впритул один до одного.

На 8-й такт танцюристи виконують «потрійний притуп», починаючи його з правої ноги, і готуються до кування.

На 9—16-й такти повторюються рухи 9—16-го тактів II фігури.

IV фігура (16 тактів)

На /-8-й такти «ковалі», виконуючи «тинок», який починають з пра­вої ноги, йдуть проти руху годинникової стрілки по невеличкому колу і ви­шиковуються на кінець останнього такту по діагоналі (схема 16).

На 9—/6-й такти, спершись на плече «хазяїна» і піднявши високо пора­нену ногу, на сцену, стрибаючи на лівій нозі, виходить «кінь» (їхній шлях зазначений пунктиром на схемі 17). «Хазяїн» іде «простим танцювальним кроком».

На кінець останнього такту всі вишиковуються так, як зазначено на схемі 17.

«Ковалі» весь час весело і з зацікавленням дивляться на пару, що вихо­дить, жваво перемовляються і засукують рукави, чекаючи роботу.

V фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти, стрибаючи на місці на лівій нозі, «кінь» повертає ступню правої піднятої вгору ноги з боку на бік, показуючи її «ко­валям».

На 9—10-й такти третій «коваль» йде «простим танцювальним кроком».

На 11-й такт він піднімає поранену ногу «коня», готуючись приладнати підкову.

На 12-й такт на «раз» третій «коваль» ударяє кулаком по копиту;

на «два» «кінь» б’є «коваля» ногою, «коваль» підскакує, падаючи на руки товаришів.

На 13—/6-й такти до «коня» підходить другий «коваль». Він повторює все те, що робив третій.

VI фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти, розташовуючись так, як зазначено на схемі 17, вико­навці, стоячи на місці, говорять:

Хазяїн: Ой ковалі, ви, ковалі,

Підкуйте коня помалу!

Ковалі: Ми б і раді підкувати —

Може зуби «пощитати»!

Хазяїн: Ну, ковалі, Що діять?

Як же ногу підкувать?

Перший коваль: Якщо будеш ти тримать,

Всі ковалі: Будемо її кувать!

ц і-

з

V

V

v

V

Г.

77

Схема 19

Схема 18

VII фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти хазяїн відповідає «ковалям»: «Буду!» — і прямує до «коня». Третій «коваль» вибігає за куліси, виносить звідти стілець, ставить його в центрі авансцени. «Ковалі» у цей час домовляються, що вони будуть робити.

На 5—6-й такти третій «коваль», не знімаючи фартуха, витирає ним сті­лець.

На 1—8-й такти він вклоняється «коню», запрошуючи його сісти.

На 9—14-й такти старший «коваль» показує кожному місце для роботи. «Коня» садовить на стілець («кінь» витягнув прямо перед собою праву ногу), «хазяїн» стає позаду стільця, тримаючи «коня» за плечі, другий «коваль» притримує «коня» зліва, третій стає з правого боку, а старший «коваль» зупиняється праворуч від коня, обличчям до глядача.

На 15-й такт старший «коваль» бере лівою рукою праву ногу «коня» і піднімає праву руку для удару.

На 16-й такт на «раз» старший «коваль» ударяє по хворій нозі «коня»;

на «два» «кінь» б’є ногою, і всі виконавці розлітаються, падаючи на під­логу в різні сторони (схема 18).

VIII фігура (16 тактів)

На 1-й такт «кінь» піднімає лівою рукою підковану ногу, розгляда­ючи її.

На 2-й такт він двічі б’є долонею правої руки по підошві правої ноги, перевіряючи якість роботи.

На 3-й такт «кінь», поставивши обидві ноги на підлогу, встає з стільця.

На 4-й такт він двічі притупує правою ногою, високо піднімаючи коліно. В цей час «хазяїн» і «ковалі» встають, обтрушуючись, з підлоги. Коли «кінь» піднімається з стільця, «хазяїн» виносить стілець за куліси.

На 5—8-й такти «кінь», високо перестрибуючи з ноги на ногу, прохо­дить у центрі сцени невеличке коло, йдучи проти руху годинникової стрілки і тримаючи довільно руки. «Ковалі» в цей час знімають фартухи і непоміт­но передають їх за куліси.

На кінець останнього такту всі розташовуються, як зазначено на схемі 6.

На 9—11-й такти «ковалі» та «хазяїн» виконують «тинок», прямуючи до «коня», але не підходять до нього впритул.

На 12-й такт «хазяїн» і «ковалі» роблять стрибок, сплескуючи в долоні.

На 13—15 — й такти «ковалі» й «хазяїн», виконуючи «вірьовочку», яку починають з правої ноги, відступають на попередні місця.

На 16-й такт, повернувшись на свої місця (схема 18), вони двічі приту­пують, починаючи з правої ноги.

На 9—16-й такт «кінь» виконує на місці «колупалочку з стрибком», починаючи з правої ноги.

IX фігура (16 тактів)

На 1-6-й такти «ковалі» й «хазяїн» міняються місцями, виконуючи «бокову присядку» (схема 19).

На 7—8-й такти вони виконують «збойку з поворотом корпусу». «Кінь» на протязі 8 тактів в центрі сцени обертається на місці, виконуючи варіант «ножичок».

На 9—14-й такти «ковалі» й «хазяїн» повертаються на попередні місця, виконуючи «бокову присядку». Иа кінець останнього такту вони підходять до «коня» і стають поряд з ним: старший «коваль» праворуч, другий «ко­валь» ліворуч.

На 15—16-й такти всі учасники виконують на своїх місцях «збойку з поворотом корпусу».

X фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти старший «коваль», «кінь» і другий «коваль» утворюють трійку, з’єднавши перед собою руки навхрест. Вони обертаються на місці проти руху годинникової стрілки (схема 20), виконуючи «тинок», який по­чинають з правої ноги.

Третій «коваль» і «хазяїн» таким же рухом просуваються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 20. На кінець 8-го такту вони замінюють у трійці своїх товаришів.

На 9—15-й такти «хазяїн», «кінь» і третій «коваль» виконують усе те, що робила на попередні 8 тактів перша трійка. В цей час старший і другий «ковалі», не змінюючи руху, йдуть так, як зазначено пунктиром на схемі 21.

На кінець 15 — го такту всі шикуються на передньому плані сцени обличчям до глядача (схема 22).

На 16-й такт, поклавши руки на талію, танцюристи двічі притупують, починаючи з правої ноги.

XI фігура (16 тактів)

На 1—7 — й такти виконавці, знаходячись на авансцені, повертають кор­пус, виносячи ноги вперед навхрест.

На 8-й такт усі виконують «потрійний притуп», починаючи його з пра­вої ноги. 38:

4 kj U


Схема 23

Г

-7

Схема 24

На 9—/6-й такти, перешикувавшись (схема 23), «ковалі» й «хазяїн» обходять «коня» «бігунцем», починаючи його з правої ноги. «Кінь» у цей час злегка переступає з ноги на ногу, помахуючи долонями біля обличчя, ніби йому жарко, і йде на задній план сцени (схема 23). На кінець остан­нього такту всі розташовуються так, як зазначено на схемі 24.

XII фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти «кінь», стоячи на місці і повернувшись до першого та третього «ковалів», вклоняється їм, дякуючи за підковану ногу. Права рука у нього притиснута до грудей, а ліва опущена вздовж корпусу.

На 3—4-й такти старший і третій «ковалі» відповідають йому покло­ном, опустивши руки вздовж корпусу.

На 5—6-й такти кінь, повернувшись, вклоняється другому «ковалеві» та «хазяїну».

На 7—8-й такти другий «коваль» і «хазяїн» відповідають йому покло­ном, опустивши руки вздовж корпусу.

На 9—/2-й такти «кінь», виконуючи «тинок», який починає з правої ноги, прямує до «хазяїна».

На 13—/6-й такти «кінь» бере «хазяїна» за кінець пояса, обмотаного навколо талії, що непомітно висунувся, тягне цей кінець, розмотуючи пояс, і просувається «простим танцювальним кроком» (один крок на кожну ві­сімку) спиною в напрямку до третього «коваля» (схема 24).

«Хазяїн», піднявши руку вгору, кружляє на одному місці «простими кроками». «Ковалі» на протязі 9—16-го тактів весело спостерігають за витівками «коня».

XIII фігура (24 такти)

На 1—4-й такти «кінь», поклавши пояс на витягнуті перед собою руки (кінці пояса звисають), підходить, виконуючи «тинок», який починає з правої ноги, до старшого «коваля».

На 5—6-й такти «кінь», підійшовши до старшого «коваля», вклоняється, тримаючи руки витягнутими.

На 7-й такт «кінь» подає пояс старшому «ковалеві».

На 8 — й такт він повертається спиною до старшого «коваля», пропону­ючи запрягти себе.

Решта виконавців на всі 8 тактів весело спостерігають за ними.

На 9—10-й такти старший «коваль» запрягає «коня»: середину пояса накидає йому на плечі, а кінці протягує під пахвами. В цей час до них під­бігають інші виконавці.

л

л ,

Л ^ О-

Схема 25

На 11—/6-й такти всі від’їжджають, рухаючись у такому порядку: пер­шими їдуть старший «коваль», який поганяє «коня», розмахуючи правою рукою над головою; позаду трійкою йдуть інші виконавці (схема 25).

«Ковалі» кладуть руки «хазяїну» на плечі, а той обнімає їх руками за талії. Вільними руками «ковалі» розмахують над головами.

Всі йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 25.

На 17—24-й такти (повторення 9—16-го тактів музики) учасники вико­нують усе те, що вони робили на 11—16-й такти.

«Ковалі» й «хазяїн» на 11—24-й такти виконують «тинок», починаючи його з правої ноги. Так вони виходять зі сцени в останню ліву кулісу.

Вступ

Рухливо

Обробка К. Мяскова

З»

і г? r? ugr — I rrn Ijjj IГ ^ I

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *