«ЛІСОРУБИ» (ПЕРШІ)

Виконують танець шість хлопців. Вони стають один за одним за остан­ньою правою кулісою. Перший з них, який починає танець, є ведучим. На протязі всього танцю він подає команду, після якої міняються фігури і рухи. Хлопці в правих руках тримають топірці. Руки опущені.

I фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти танцюристи «човгунцем» один за одним виходять на середину сцени і йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Напри­кінці останнього такту вони кладуть топірці на плече лезом угору, ліва рука опущена вниз.

II фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти танцюристи продовжують іти по колу, підстрибуючи, топірці тримають на правому плечі.

На 5—8-м такти вони тим же рухом шикуються в одну лінію на аван­сцені (схема 27). Ведучий стоїть праворуч від глядача. Наприкінці 8-го так­ту виконавці обома руками знімають топірці з правого плеча. Права рука знаходиться на середині топірця, а ліва тримає кінець топорища.

III фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти хлопці стоять в одній лінії і роблять випад на праву ногу. Наприкінці 4-го такту вони різко кладуть топірці на праве плече (по­ложення II фігури) і стають у вихідне положення фігури.

На 5—8-м такти танцюристи на місці притупують правою ногою. 391

>< >< ><

vvyvvv

IV фігура (8 тактів)

Хлопці продовжують стояти в одній лінії обличчям до глядача.

На «раз-і» 1-го такту знімають топірці з плеча, тримаючи їх обома ру­ками, і опускають до рівня талії;

на «два-і» піднімають топірці вгору.

На «раз-і» 2-го такту відхиляють корпус, одночасно відставляючи ліву ногу назад у четверту позицію;

на «два-і» продовжують стояти в такому ж положенні.

На «раз-і» 3-го такту опускають топірець вниз (ноги в четвертій пози­ції) і одночасно нахиляють корпус вперед;

на «два» б’ють лезом об підлогу;

на «і» — пауза.

На «раз-і-два» 4-го такту підтягають до себе топірці по підлозі;

на «і» стають у вихідне положення. Топірці кладуть на праве плече, три­мають їх обома руками.

На 5—6-й такти хлопці на місці притупують правою ногою.

На 7—8-й такти вони тим же рухом повертаються в парах обличчям один до одного. Перший хлопець — ведучий повертається через ліве плече, другий хлопець — через праве, третій — через ліве, четвертий — через праве і т. д. (схема 28).

V фігура (8 тактів). Рубання

На 1—8-й такти танцюристи, повернувшись обличчям один до одного, стають у другу позицію, нахиливши корпус вперед, і починають «рубати». Тримаючи топірці обома руками, вони б’ють лезом об підлогу. Ті, що сто­ять обличчям до правої куліси, б’ють на «раз», а ті, що стоять обличчям до лівої куліси,— на «і».

VI фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти всі виконавці після рубання втомлено випрямляють корпус з вигуком «ох» і, перекладаючи топірці в ліву руку, тильною сторо­ною правої руки нібито витирають піт з чола, відхиливши злегка голову назад. Ведучий звертається до «лісорубів»: «Тупі сокири?» Всі відпові­дають: «Тупі». Він знову запитує: «Підемо погострити?» «Лісоруби» від­повідають: «Підемо!» Наприкінці останнього такту хлопці перекладають топірці у праві руки, тримаючи їх лезом униз.

VII фігура (8 тактів)

На 1—8 — й такти ведучий повертає ліворуч і йде по авансцені в напрям­ку, зазначеному пунктиром на схемі 29. «Лісоруби» прямують за ним лан-

> < Л h

Схема 30

А < > V

,r^\\

L ^ 1

Срема 32

><

Схема 31

на «і» простягають праву ногу вперед, трохи піднявши її. Вага тіла в цей час переноситься на ліву ногу, одночасно корпус злегка нахиляється.

На 7—8-й такти повторюються рухи 5—6-го тактів.

Наприкінці 8-го такту «лісоруби» повертаються один за одним і кла­дуть топірці на праве плече лезом угору. Ліві руки опущені вниз.

XI фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти всі танцюристи «човгунцем» ідуть за ведучим по колу проти руху годинникової стрілки і стають в одну лінію на авансцені. На­прикінці 8-го такту вони вишиковуються на авансцені так: чотири хлопці, які знаходяться по середині лінії, стають спиною один до одного, утворю­ючи чотирикутник, що має нагадувати дерево, два хлопці, які стоять по краях, швидко підходять один до одного і стають попереду чотирикутника, зачепивши одне лезо топірця за інше. Ноги в четвертій позиції. Ліва нога позаду. Корпус нахилений вперед. Топірці тримають обома руками. Один з хлопців ведучий (схема 31).

XII фігура (8 тактів) [30]

На 1—8-й такти хлопці, що стоять попереду чотирикутника, протягом 8 тактів зображають процес підпилювання дерева. На кожну чверть такту виконавці по черзі тягнуть пилку до себе. Наприкінці 8-го такту лунає ви­гук: «Вали додолу!»

XIII фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти всі хлопці «човгунцем» розходяться в різні сторони сцени. Наприкінці останнього такту утворюють на середині сцени коло, стаючи спиною до його центру (схема 32). Правою рукою тримають топірці на правих плечах лезом догори, ліві руки кладуть за спину.

XIV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти всі учасники «човгунцем» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки і наприкінці останнього такту шикуються на авансцені півколом парами в одну лінію обличчям один до одного (схема 33). Одно-

1 Існує інший варіант цієї фігури. Найвищий з виконавців, похитуючись то право­руч, то ліворуч, зображає дерево, яке підпилюють електропилкою. Поряд інший танцю­рист зображає лісоруба. Присідаючи на місці, він швидко перебирає ногами (див. «дрі­бушки») і одночасно трясе топірцем, що нагадує електропилку в роботі.

Цимбаліст ручкою молоточка водить по басовій, обкрученій канітеллю струні, від­творюючи пронизливий звук, який в поєднанні з тремоло на мідній тарілці барабана імітує електропилку в роботі.

л

и

Схема 33

часно вони беруть обома руками топірці і знімають їх з плечей. Крайні пари готуються рубати дерево, а середня, з’єднавши топірці, починає пиляти.

XV фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти танцюристи, стоячи в парах обличчям один до одного, зображають процеси рубання і пиляння дерева. Юнаки, які стоять по кра­ях, рубають (V фігура). «Лісоруби», що стоять у центрі, пиляють. На кожну чверть вони по черзі тягнуть пилку до себе.

На 5—8-й такти всі хлопці встають і «човгунцем» повертаються облич­чям до глядача. Танцюристи, що стояли обличчям до правих куліс, повер­таються через праве плече, а хлопці, які стояли обличчям до лівих куліс,— через ліве.

XVI фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти повторюються рухи перших 4 тактів III фігури.

На 5—8-й такти «лісоруби» беруть топірці обома руками і тримають їх перед корпусом на рівні грудей. Права рука біля леза топірця, ліва тримає кінець топорища.

На 9—/6-й такти хлопці нахиляють корпус вперед і кладуть топірці на підлогу. Потім змінюють положення кисті руки так, щоб перед підніманням топірців вгору тильною стороною кисті торкнутися підлоги. Одночасно вони випрямляють корпус, з’єднують топірці і кладуть на праве плече, про­довжуючи тримати їх обома руками. Виконавці повертаються ліворуч, стають один за одним і «човгунцем» ідуть за куліси.

Елементи рухів

Рух — випад.

Вихідне положення ніг — третя позиція. «Лісоруб» тримає топірець обома руками біля правого плеча. Права рука по середині топірця, ліва три­має кінець топорища. Лезо спрямоване вперед.

На «раз» випад на праву ногу вперед. Коліно зігнуте. Ліва нога одно­часно відривається від підлоги і знаходиться позаду в напівзігнутому поло­женні. Корпус нахиляється вперед. Руки, тримаючи топірець, опускаються вниз, до рівня талії. Лезо спрямоване вниз:

на «і» стають на півпальці лівої ноги, одночасно права нога трохи від­ривається від підлоги. Коліно пряме, носок витягнутий. Корпус випрям­ляється і злегка відхиляється назад. Руки, тримаючи топірець, піднімають вгору вище рівня плеча;

на «два-і» — те ж, що й на «раз-і».

Рух виконується в швидкому темпі.

TOC \o "1-5" \h \z >>>: <<;<< ->v«>v<- >———— <

л >——— <

> <

Схема 34 Схема 35 Схема 36

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *