КОЛОМИЙКА (ДРУГА)

У танці беруть участь чотири дівчини і чотири хлопці.

До початку танцю виконавці стають за останньою правою кулісою па­рами одне за одним, зберігаючи дистанцію в один метр. Дівчата стоять справа від хлопців і кладуть руки собі за пройми кептарика. Хлопці стають зліва від дівчат і кладуть їм праву руку на талію, а ліву руку, стиснуту в кулак і зігнуту в лікті, собі за спину.

Ч ‘ ч" V’ v /\ /\ У\ /\

Схе. мс 98 Схема 99 Схема 100

II фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти дівчата і хлопці, не порушуючи ряду, направляються вперед, як зазначено пунктиром на схемі 99. На один такт музики вони стоять на місці, повертаючи корпус праворуч, одночасно на «раз-i» трохи присідають. На «два-і» випрямляють корпус, ноги в шостій позиції, ступні не відірвані від підлоги. На 2-й такт повністю повторюється рух, тільки по­ворот починають ліворуч. На 3-й такт виконавці йдуть вперед «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги. На 4-й такт — те, що й на 3-й, тіль­ки крок починають з лівої ноги. Хлопці одночасно на перші 2 такти роблять два «притупи», ударивши ступнею правої ноги об підлогу (один удар на кожну сильну частку такту). Під час удару ногою хлопці нахиляють корпус трохи вперед, кожний до своєї дівчини, ніби заглядаючи на неї збоку.

На З—4-й такти хлопці виконують ті ж самі рухи, що й дівчата.

На 5—8-й такти — те, що й на 1—4-й.

На 9—/6-й такти — те, що й на попередні 8 тактів. Наприкінці остан­нього такту виконавці проходять вперед на авансцену, зберігаючи дві лінії, у першій — дівчата, у другій — хлопці, як зазначено на схемі 100.

III фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти хлопці «перемінним кроком» ідуть з лівого боку дівчат, праві руки кладуть їм на талію і повертаються, як зазначено пунктиром на схемі 100. Дві пари стають обличчям до правої куліси, дві пари — до лівої. Підходячи до дівчат, хлопці, не сходячи з місця, розгортають лінію, дрібно переступаючи.

На 3—14-й такти виконавці розходяться — дві пари праворуч, дві пари ліворуч, як зазначено великим пунктиром на схемі 100. Вони йдуть «пере­мінним кроком», починаючи з правої ноги; наприкінці 14-го такту стають у вихідне положення (схема 101).

На 15—16-й такти учасники парами виконують поворот, як зазначено пунктиром на схемі 101. Під час повороту хлопці, переступаючи на місці, обертаються з дівчатами по колу. Дві пари, які стоять праворуч від глядача, роблять проти руху годинникової стрілки повне коло (на 360°). А дві пари, які стоять ліворуч від глядача, йдуть так само проти руху годинникової стрілки і роблять півкола (на 180°). На останню чверть 16-го такту хлопці з єднують праві руки в центрі кола, утворюючи «зірку». Ліві руки, стиснуті в кулаки, вони кладуть собі за спину.

Дівчата, пройшовши попереду своїх хлопців, стають ліворуч від них (схема 102). Руки дівчата тримають за проймами кептарика.

/ ‘

\ ..О. / / OO

у

/

-Co.

uv; uv;

x ; »\ л л rt

uv;, uv; ;r \;:>0 f ^

Схема 101 Схема 102 Схема 103

IV фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти хлопці трохи піднімають з’єднані праві руки вгору і пе­реміщуються за рухом годинникової стрілки «дрібним кроком», акцентуючи його ударом ступні об підлогу. При цьому зберігається положення «зірки».

Дівчата, які на початку цієї фігури знаходилися ліворуч від хлопців, одночасно з ними йдуть «простим танцювальним кроком», починаючи його правою ногою. При цьому корпус напівобернений лівим плечем вперед. Кож­на з дівчат, трохи нахиливши корпус, іде попереду свого хлопця, проходячи в нього під рукою. На останню чверть 4-го такту, закінчуючи притуп, дів­чина стає ліворуч від нього. Напрямок руху дівчат зазначено пунктиром на схемі 102.

На 5—8-й такти повторюються рухи перших 4-х тактів.

На 9—16-й такти повністю повторюються рухи перших 8 тактів. Напри­кінці останнього такту всі приходять у вихідне положення IV фігури.

V фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти хлопці, роз’єднуючи руки із «зірки» і повертаючись ліворуч, стають обличчям до своїх дівчат. Дівчата кладуть їм руки на плечі. Хлопці кладуть руки дівчатам на талію.

Виконавці стоять парами, обличчям одне до одного (схема 103). Всі одночасно виконують «перемінний крок», акцентуючи сильну частку такту. Хлопці, починаючи крок правою ногою, відступають назад, а дівчата, почи­наючи крок лівою ногою, йдуть від центру, як зазначено пунктиром на схемі 103.

На 9—16-й такти всі пари одночасно, виконуючи «простий танцюваль­ний крок» з притупом, прямують до центру сцени, як зазначено пунктиром на схемі 104. Наприкінці останнього такту вони утворюють загальне коло.

Всі стоять обличчям до центру кола (схема 104). Дівчата кладуть руки за пройми кептарика. У хлопців праві руки опущені вздовж корпусу, а ліві, стиснуті в кулак, знаходяться за спиною.

VI фігура (16 тактів)

На 1—3-й такти всі дівчата одночасно прямують «перемінним кроком», починаючи його правою ногою, до центру кола (схема 105).

На 4-й такт усі повертаються через праве плече праворуч на 180°, закін­чуючи рух притупом правої ноги. Таким чином, усі дівчата на останню чверть 4-го такту стають обличчям від центру у внутрішньому колі. Хлопці під час переміщення дівчат на місці роблять п’ять притупів правою ногою: три притупи на 3 такти, тобто на кожний такт — один притуп, ударяючи 23′

>V,;-C

TOC \o "1-5" \h \z cf \) -1 r

Схема 104

\ i ✓

\ 9 / c___cj Э—-

\ ~

—’ і 4

7 j r

Схема 105

О О

V

> <

л

о с

Схема 106


ступнею правої ноги об підлогу на сильну частку такту, і на 4-й такт — два притупи.

На 5—8-й такти виконавці «перемінним кроком» міняються місцями. Дівчата йдуть з центру кола. Кожна пара під час переходу зустрічається правим плечем, як зазначено на схемі 105. На 8-й такт дівчата і хлопці по­вертаються через праве плече на 180° і на останню чверть 8-го такту стають у вихідне положення: дівчата — у зовнішньому колі, обличчям до його цент­ру, а хлопці — у внутрішньому, спиною до центру.

На 9—/2-й такти виконавці знову міняються місцями. Наприкінці 12-го такту дівчата, прийшовши у внутрішнє коло, не обертаються, а залишаю­ться стояти обличчям до його центру.

На 13—/6-й такти дівчата із внутрішнього кола відступають назад у зовнішнє. Наприкінці останнього такту рух закінчується притупом правої ноги об підлогу.

Не повертаючись, дівчата стоять обличчям до центру кола.

Хлопці одночасно прямують вперед до центру кола і наприкінці остан­нього такту з’єднують руки, стаючи в середньому колі так само обличчям до центру. Розміщення виконавців наприкінці цього такту зазначено на схемі 106.

VII фігура (16 тактів)

На 1—4 — й такти дівчата «дрібним кроком», акцентуючи удар ступнею об підлогу, направляються до центру кола і проходять праворуч від хлопців, з якими танцювали, під з’єднаними руками, нахиливши корпус трохи впе­ред. Хлопці відходять назад, піднімаючи з’єднані руки вгору. В міру роз­ширення кола вони роз’єднують руки і кладуть ліві за спину, а праві опускають вздовж корпусу.

Наприкінці 4-го такту виконавці міняються місцями. Дівчата стоять у внутрішньому колі обличчям до його центру, з’єднавши руки між собою, а хлопці — в зовнішньому колі, так само обличчям до його центру.

На 5—8-й такти повторюються рухи перших 4-х тактів. Дівчата відсту­пають назад, а хлопці проходять під з’єднаними руками. Наприкінці 8-го такту всі стоять обличчям до центру: дівчата — у зовнішньому, а хлопці — у внутрішньому колі.

На 9—/2-й такти повторюються рухи перших 4-х тактів.

На 13—/6-й такти хлопці, пропустивши дівчат під з’єднаними руками, підходять до них. Опустивши з’єднані руки, вони зупиняються і трохи при­сідають. Кожна з дівчат повинна бути праворуч від свого хлопця. Вона

\ /

\ /

o4°U;

э с— л/ с;-.

Э|л° <‘[18] Э с! о с*

ч<-‘

V V У Г /

А / а

Схема 107 Схема 108 Схема 109

VjyuvvУЧУ

Э)

Э:

:<

Di

І<

з)

/

/

1<

ч

\

І

1

\

V

/

/

Схема 111

"\ V У /

\ 1 1 ‘

\ I / /

4 ‘ I /

4′ \ / 7 \\ I /

у/

і

Схежа 110

/ \ ‘ V

Схема 112 Схема 113

з’єднані руки вгору, стаючи обличчям одне до одного. При цьому в колоні між парами має бути збережена обов’язкова дистанція приблизно в пів — тора-два метри (залежно від величини сцени). Положення виконавців на­прикінці 8-го такту зазначено на схемі 111.

На 9—16-й такти три пари, зберігаючи колону, прямують у глибину сцени;

на «раз» хлопці відставляють праву ногу праворуч на підлогу;

на «і» приставляють до неї ліву ногу;

на «два» знову відставляють праву ногу праворуч;

на «і» приставляють до неї ліву ногу. На один такт вони роблять чотири «дрібних кроки», акцентуючи ударом ноги об підлогу на кожну чверть.

Ті ж самі рухи повторюють дівчата, тільки перший крок починають з лівої ноги і рухаються ліворуч. Виконавці четвертої пари одночасно, трохи нахиливши корпус і ставши впівоборота одне до одного, як зазначено пунк­тиром на схемі 111, «дрібними кроками» проходять вперед під руками трьох інших пар. Потім вони піднімають з’єднані руки вгору і стають так само обличчям одне до одного, утворюючи «ворота». В цей час у «ворота» йде наступна пара, тобто третя. Вона теж виходить вперед. За нею — друга пара.

Пара, яка на початку цієї фігури була попереду, наприкінці 8-го такту стоїть уже четвертою.

XV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти три пари виконавців продовжують відходити в глибину сцени. Перша пара, яка наприкінці 16-го такту XIV фігури була четвертою, роз’єднавши руки, прямує вперед, як зазначено пунктиром на схемі 112. Наприкінці 8-го такту вона знову проходить вперед. На останню чверть цього такту всі виконавці, роз’єднуючи руки, стають одне за одним облич­чям до глядача, зберігаючи колону.

Дівчата кладуть руки за пройми кептарика, хлопці ліві руки — за спи­ну, а праві — вздовж корпусу.

XVI фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти дівчата і хлопці, виконуючи «перемінний крок», який починають з правої ноги, розходяться в різні сторони. Дівчата за першою ведучою йдуть ліворуч від глядача, а хлопці — праворуч. Потім вони зустрі­чаються в глибині сцени. Хлопці кладуть праві руки дівчатам на талію (ви­хідне положення початку танцю), і всі прямують за куліси, як зазначено пунктиром на схемі 113.

і 4 ^

Баян/ у М

1 r if® l*

~T— 1 . j— -4

— S—— 1— j—

Ї ■ ■ f ■

-o* U 1 — rf—f-

5 — ь*^

, eft It _ ,………. fe4

I ‘CJ-g3

"’T=-

aa

=ГК^і

г

jf — j

J J—у—J-j * йі

M

> 1Ін; jr

Б

* 1

—— p—— jp—

I — 1g’fr

І f

!^с

‘#*=$

%=R=

\,zF5Erl і

_y=^_j-d

■4=4=1-

— Д.

"4 £

■ 5 — fj~-

Б 7

I *e—

wr

M 7

:Г4=Щ

M

f j

4ШФ

f f

^==t

>rM=i=

n p^-T

=р^—Д-1

K&CJ 1

-■■I =Гі —

l*=t=t==

v M

ЫШ

Ь J

ІХ.-Л—

-ГІ—Д-VJ-—

if і

Hi#!

—4-4-4-

ran

іЯ

=* ., ,J J

#W

U—f f

—t

рЙ

—-1—*

‘ЛШц

M 7 "

j,-f — Jf

[3 1

* M >

-Г f

". "’ : я

L—Ы

”1^

к=г

fL. Jp-

J-eJ-

t#T

M=p=

=#Ff

ф$.. 11

rj у prfb

) |

{ft—

!=B=:

. 5

t

^=:

=^4

1 і

•T-‘-,-"— —

frT I

в 7

-.4=4—

!=Г І І

■Чи

=м=

=bd=i

Ц№=

=d=

f=£=3

.. _4|…. Я —

=Щц

=Й=^Ш

г:гї

¥¥#4^

■f..-^ ..Д] і

(#=fe

\=щ,

A

\ — t

Ш

p? 1»»^

—- «- m—

=Г-Є’

Щ-

=Tf4r^==

-?-йн

lAkrjM

=fe£=

L f_

lU 1 4

& т

HP — Іг-Рї

if Г-^

f-Щ-…………. *

fffe

3

і p— ” ■

3=:

=ШЦ

U_ ..p… _

L j

t№

л4-лН*-

* *f *

/^±=j=j=

Г *f~g

If ftf — F

r=f^

PI.!

U#

=*^

ШЗЕ

=*^=

Hi ■■fcs

t і

00=0

1рт-

§^Рі!

1 йГ: p

І ft*

—ж:—- c;fc—

ft=fh

>

-j—

f-jf

> .

Л.

Г У — II

^—1

1.

£

j

1*=*-

м

1

f—

b

7

1-

> >

I^

p 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *