ГОПАК

Чоловічий танець!, який можуть виконувати один чи кілька танцюри­стів. Заздалегідь визначеної композиції він не має. В його основі лежить принцип імпровізації. Завдання кожного виконавця зводиться до того, щоб, не заважаючи іншим танцюристам, якнайкраще і якнайдотепніше виконати ті чи інші танцювальні рухи.

Темп виконання помірний, рухи виконуються широко, з поступовим при­скоренням, яке веде до кульмінації-фіналу.

1 Тепер у гопаку беруть участь і жінки.

V фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти дівчата, повертаючись обличчям одна до одної так, як зазначено на схемі 16, і розвівши руки в сторони за другою позицією, дріб — 19

ними кроками, які починають з правої ноги, ставлять поперемінно ноги на каблучок і відходять у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 16. На кінець 4-го такту вони кладуть руки собі на талію.

Одночасно хлопець, виконуючи «присядку з ударом по халяві» або «присядку з ударом по підошві» (або «просту присядку»), просувається вперед у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 16.

На 4-й такт хлопець, притупуючи, піднімається з «присядки».

На 5—8-й такти дівчата на місці виконують рух «чобіток», починаючи його з правої ноги. Хлопець у цей час теж на місці робить «присядку» з ви­несенням ноги вперед й ударом по халяві.

VI фігура (8 тактів)

На /—8-й такти дівчата виконують на місці «малий тинок», який почи­нають з правої ноги. Хлопець у цей час робить «присядку» з «тинком». Через кожні 2 такти він повертається то до однієї, то до другої пари дівчат, які у відповідь, соромлячись, трохи опускають голову й очі. На кінець остан­нього такту дівчата зупиняються і опускають руки вздовж корпусу. Хло­пець підходить до першої дівчини, яка стоїть ліворуч від глядача, і кладе їй свою ліву руку на талію, а праву руку широко відводить у сторону. Дів­чина кладе свою ліву руку на праве плече хлопця. Праву руку вона також відводить у сторону.

VII фігура (8 тактів)

На 1—2-й такти хлопець з дівчиною, біля якої він зупинився, виконує «голубець» і два «потрійних притупи», обертаючись з нею на 360° проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 2-го такту хлопець підходить до дівчини, яка стоїть першою праворуч від глядача.

На 3—4-й такти вони також виконують «голубець» і два «потрійних притупи» в оберті, тільки обертаються на 360° за рухом годинникової стріл­ки, відповідно міняючи руки.

На 5—8-й такти повторюється все те, що виконувалося з 1-го по 4-й так­ти, тільки хлопець переходить до дівчат, які стоять другими ліворуч і пра­воруч від глядача. Інші дівчата в цей час виконують «малий тинок» на місці, який починають з правої ноги. На останню чверть 8-го такту всі, з’єд­навши руки, утворюють коло.

VIII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти учасники кола «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту повертаються* на 180°.

II фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти всі трійки, не порушуючи форми трикутника, йдуть до центру «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, так, як за­значено пунктиром на схемі 22 (дівчата обличчям, а хлопець спиною до глядача).

На 5—8-й такти трійки виконують все те, що й на 1—4-й такти, тільки рухаються в протилежному напрямку, повертаючись на свої попередні місця (дівчата спиною, а хлопець обличчям до глядача).

На 9—/6-й такти трійки виконують все те, що й на 1—8-й такти.

III фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти дівчата, які стоять праворуч від хлопця, виконують «малий тинок», починаючи його з лівої ноги, а дівчата, які стоять праворуч від хлопця, виконують «малий тинок», починаючи його з правої ноги і про­суваючись вперед. Одночасно хлопець, роблячи «просту присядку», прохо­дить між дівчатами (схема 23). Руки під час виконання «присядки» хлопці кладуть на талію. На останню чверть четвертого такту хлопці піднімаються з «присядки» і опускають руки вздовж корпусу.

На 5—8 — й такти учасники трійок «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, відступають. На останню чверть 8-го такту повертаються у вихідне положення III фігури.

На 9—16-й такти виконується все те, що й на 1—8-й такти.

IV фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти трійки роблять все те, що й на 1—8-й такти III фігури.

На 9—/2-й такти трійки виконують все те, що й на 1—4-й такти III фі­гури, але на останню чверть 12-го такту повертаються на місці через праве плече на 180°.

На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», вони з’єднують у центрі праві руки, утворюючи «зірку», а ліві руки залишають на талії.

На 9—/6-й такти «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На останній такт виконують «потрійний притуп» і повертаються в протилежні сторони, відповідно мі­няючи руки.

На 1—7-й такти повторюють все те, що й на 9—16-й, тільки рухаються в протилежному напрямку.

На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», роз’єднують ліві руки і кладуть їх собі на талію. Праві руки кладуть на груди, начебто підтри­муючи намисто.

На 9—/6-й такти відступають назад, поперемінно виставляючи вперед ноги на каблук. На кінець останнього такту приходять у вихідне поло­ження фігури і опускають руки, трохи відведені від корпусу, долонями назовні.

III фігура (16 тактів)

На 1—7-й такти, виконуючи «малий тинок», який починають з правої ноги, танцюристи просуваються до центру кола.

На 8-й такт роблять «потрійний притуп»; одночасно з’єднують руки, утворюючи коло.

На 9—14-й такти учасниці «перемінним кроком», починаючи його з пра­вої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.

На 15—/6-й такти виконавиці роз’єднують руки, і ті, що стояли спиною до глядача, відступають трохи назад, утворюючи одну лінію, в якій стають обличчям до глядача (схема 27). На останню чверть 16-го такту схре­щують перед собою руки.

IV фігура (16 тактів)

На 1—3-й такти виконавиці просуваються вперед «простим танцюваль­ним кроком», який починають з правої ноги.

На 4-й такт роблять «потрійний притуп».

На 5—8-й такти повторюють все, що й на 1—4-й, і відступають на попе­редні місця, починаючи крок з лівої ноги.

На кінець 8-го такту дівчата роз’єднують схрещені руки і змінюють їх положення так, як це було на початку І фігури.

На 9—16 — й такти всі «перемінним кроком» прямують вперед на аван­сцену і розходяться в протилежні сторони за куліси, як зазначено пункти­ром на схемі 28.

III фігура (16 тактів)

На 1—8-м такти крайні в півколі дівчата, розвівши руки по другій пози­ції, кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. А наступні дівчата через одну з обох кінців півкола йдуть попарно одна одній назустріч так, як показано на схемі 44. Дві дівчини, які стоять по середині півкола, з’єднують руки, утворюючи «ворота».

На 9—/6-м такти виконавиці «перемінним кроком» йдуть попарно крізь «ворота» на авансцену так, як зазначено на схемі 45.

На кінець останнього такту вони утворюють дві «зірки».

IV фігура (16 тактів)

На 1—4-м такти «зірки» йдуть за рухом годинникової стрілки.

На 5—8-м такти учасники «зірок», виконуючи «перемінний крок», пів­колом ідуть у глибину сцени, де, поклавши одна одній руки на талію (край­ні дівчата кладуть вільні руки собі на талію), утворюють одну лінію, яка стає обличчям до глядача. Цю лінію створює та частина виконавиць, яка знаходиться праворуч від глядача. Друга частина виконавиць, яка знаходи­ться від глядача ліворуч, виконує те ж саме, але вишиковується в лінію в глибині сцени за першою лінією.

На 9—/6-м такти перша лінія, не змінюючи кроку, просувається на авансцену. На останній такт виконавиці в першій лінії роз’єднують руки і розділяються на дві рівні частини (по чотири виконавиці в кожній), про­ходять біля правих і лівих куліс на свої попередні місця. Одночасно друга лінія, виконуючи «тинок», іде на авансцену.

V фігура (16 тактів)

На 1—4-м такти друга лінія виконавиць робить все те, що й на 9—16-й такти перша лінія, а перша лінія виконавиць одночасно, розділившись на пари і взявшись під праві руки, кружляє в глибині сцени на місці за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту всі танцюристи утворю­ють три ряди, які стають на сцені так, як зазначено на схемі 46.

На 5—8-м такти ряди «перемінним кроком» йдуть на авансцену.

На 9—12 — м такти ряди йдуть у глибину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 46. На кінець останнього такту вишиковуються в один ряд, стаючи один за одним (середня група ряду знаходиться трохи глибше на сцені).

На 13—/6-м такти три групи обходять коло на місці так, як показано пунктиром на схемі 47. На кінець останнього такту створюють коло і беру­ться за руки.

II фігура (8 тактів)

На 1—2-м такти, пройшовши вперед у центр авансцени, дівчина і хло­пець одночасно виконують рух праворуч, починаючи його з правої ноги;

на «раз» роблять «припадання» на праву ногу, корпус повертають пра­воруч, голову — ліворуч. Таким чином, зробивши «припадання» на праві ноги праворуч і повернувши корпус праворуч, виконавці звернені обличчям одне до одного;

на «два» ставлять ліву ногу позаду правої на носок у третю позицію.

Цей рух нагадує переступання з ноги на ногу.

На 2-й такт рух повторюється повністю, тільки в протилежному на­прямку — ліворуч. «Припадання» виконується на ліву ногу, а права при­ставляється до неї.

На кінець 2-го такту виконавці повертаються в положення початку II фігури, обличчям одне до одного, одночасно змінюючи положення рук: дівчина кладе руку хлопцеві на плече, а хлопець їй на талію.

На 3—4-й такти пара, виконуючи «крок з перехрещуванням ніг», про­сувається за рухом годинникової стрілки, обходячи повне коло. На кінець 4-го такту вони стають у вихідне положення початку II фігури.

На 5—8-й такти повністю повторюються рухи перших 4-х тактів і на * останню чверть 8-го такту виконавці стають обличчям до глядача, трохи повернувшись одне до одного; ліва рука дівчини і права рука хлопця з’єд­нані. Права рука дівчини знаходиться на кептарі, а ліва рука хлопця — за спиною, затиснута в кулак; корпуси — впівоборота одне до одного і трохи нахилені. Ноги — в третій позиції, у дівчини попереду права нога, а у хлоп­ця — ліва.

III фігура (8 тактів)

На 9—/6-м такти пари, виконуючи «вірьовочку», відступають у глибину сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 50, дівчина починає рух з правої ноги, а хлопець — з лівої.

На кінець останнього такту, прийшовши в глибину сцени, вони стають обличчям одне до одного і роз’єднують руки. У дівчини руки знаходяться на кептарі, а хлопець праву руку опускає вниз.

Примітка. Під час відходу виконавців, нахилений корпус у міру віддалення їх у глибину сцени поступово випростовується.

IV фігура (16 тактів)

На 1—/6-м такти пара «перемінним кроком» просувається по сцені в на­прямку, зазначеному пунктиром на схемі 51. Дівчина, відступаючи, починає 207

VIII фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти дівчина і хлопець «перемінним кроком», який почи­нають з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 53,

V фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти виконавці в лініях «простим танцювальним кроком» ідуть до центру сцени один одному назустріч.

На 9—/6-й такти вони, не змінюючи кроку, спиною повертаються на свої попередні місця, а на другу чверть останнього такту опускають руки вздовж корпусу.

VI фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти дві перші пари з ліній «перемінним кроком» ідуть одна одній назустріч так: дівчина з лінії, яка стоїть праворуч від глядача, йде на лівий бік сцени, а назустріч їй іде хлопець, який знаходиться в лінії, що стоїть ліворуч від глядача. Те ж саме виконують інші дівчина і хлопець. Зустрівшись на авансцені, вони стають обличчям одне проти одного, з’єд­нують праві руки, а ліві кладуть на талію.

На 9—/6-й такти хлопці виконують «присядку з обертом» і винесенням лівої ноги вперед, а дівчата «перемінним кроком» кружляють на місці про­ти руху годинникової стрілки. На другу чверть останнього такту хлопці встають з «присядки», і пари роз’єднують руки.

VII фігура (32 такти)

На 1—8-й такти пари «перемінним кроком» повертаються на свої попе­редні місця. Одночасно з ними «перемінним кроком» виходять наступні дві пари з ліній і виконують все те, що й попередні. На кінець останнього такту учасники пар беруть один одного під праві руки і кладуть їх собі на талію. Вільні руки теж кладуть собі на талію.

На 9—/2-й такти пари «перемінним кроком» кружляють на місці проти руху годинникової стрілки. На останню чверть 12-го такту вони міняють положення (беруться під ліві руки, а праві кладуть собі на талію).

На 13—16 — й такти пари кружляють за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту роз’єднують руки.

Мелодія повторюється.

На 1—/6-й такти інші дві пари з ліній виконують все те, що й попередні.

На останній такт вони вишиковуються так, як зазначено на схемі 61, і по­вернувшись обличчям одне до одного, кладуть праві руки одне одному на талію, а ліві собі на стегна.

VIII фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти дві пари, виконуючи «голубці» (хлопці починають з лі­вої, а дівчата з правої ноги), розходяться в напрямку, зазначеному пункти­ром на схемі 61. і

На 5—7-й такти дві пари, не міняючи руху, повертаються на свої попе­редні місця.

На 8-й такт знову всі одночасно виконують «потрійний притуп».

На 9—/6-й такти дві пари, описуючи коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 62, «перемінним кроком» повертаються на свої попе­редні місця.

На кінець останнього такту пари вишиковуються в дві лінії (схема 63).

Під час виконання окремими парами сольних номерів решта учасників стоять на місці і спостерігають за ними.

IX фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти перші дві пари, які стоять у лініях на авансцені, «пере­мінним кроком» ідуть одна одній назустріч. На середині сцени вони, з’єд­навши праві руки, утворюють «малу зірку». Одночасно інші дві пари з ліній «перемінним кроком» ідуть у такому напрямку: середня пара з лінії, яка знаходиться ліворуч від глядача, йде до середньої пари, яка стоїть на місці в лінії праворуч від глядача. Остання пара з лінії, що знаходиться праворуч від глядача, йде до останньої пари, яка стоїть на місці в лінії ліворуч від глядача (див. пунктир на схемі 63).

Усі шість пар, з’єднавши праві руки, а вільні поклавши на талію, утво­рюють «малі зірки» (схема 64).

На 9—/2-й такти дівчата, виконуючи «перемінний крок», а хлопці — «просту присядку», йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець 12-го такту учасники «зірок» міняють руки: ліві з’єднують, а праві кладуть собі на талію, повернувшись в протилежний бік на 180°.

На 13—/6-й такти учасники «зірок», не змінюючи руху (дівчата «пере­мінний крок», а хлопці «присядку»), йдуть у протилежному напрямку. На кінець останнього такту вони роз’єднують руки і, опускаючи їх вздовж кор­пусу, стають обличчям до центру кола кожної із «зірок».

X фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти три четвірки в колах на місці виконують «прибивку». На кінець останнього такту всі, що стоять у четвірках, кладуть руки одне одному на плечі.

На 5—8-й такти всі четвірки виконують «голубці», які починають з лівої ноги, і йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець остан­нього такту зупиняються, роз’єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.

На 9—/6-й такти четвірки виконують все те, що й на попередні 8 тактів, але з 13-го по 16-й такти йдуть за рухом годинникової стрілки.

V фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти пари, виконуючи «потрійний притуп в оберті», роз­ходяться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 70. Під час руху хлоп­ці намагаються заглянути дівчатам у вічі то з одного, то з другого боку. Дівчата грайливо відвертаються від них. На кінець 16-го такту дівчата і хлопці, повернувшись обличчям до середини сцени, вишиковуються в дві лінії так, як зазначено на схемі 71, і роз’єднують руки.

Потім дівчата беруть обома руками стрічки і розводять їх трохи в сто­рону за другою позицією.

VI фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти танцюристи на місці виконують такі рухи: дівчата — «потрійні притупи в оберті», а хлопці — «присядку з ударом по підошві». На кінець І 6-го такту хлопці стають один за одним обличчям до глядача так, як зазначено на схемі 72, і кладуть собі руки на талію.

VII фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти дівчата, які стоять у ряду ліворуч від глядача, вико­нують «припадання», починаючи його з правої ноги і рухаючись у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 72. Дівчата, які стоять у ряді праворуч від глядача, виконують «припадання», починаючи його з правої ноги і рухаю­чись у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 72.

На 16-й такт вони роблять «потрійний притуп» і стають поряд (схе­ма 73).

Під час виконання руху вони наче звертаються до хлопців, прикриваючи обличчя поперемінно то правою, то лівою рукою. Одночасно хлопці вико­нують «вихиляс» і рухаються в напрямку, зазначеному пунктиром на схе­мі 72 (хлопці, які стоять у ряді ліворуч від глядача, починають рух з правої ноги, а хлопці, які стоять праворуч від глядача,— з лівої).

На кінець 16-го такту хлопці, виконуючи «потрійний притуп», стають один до одного обличчям, беруться за руки і піднімають їх над головою, утворюючи «ворота». Вільні руки кладуть собі на талію (схема 73).

VIII фігура (16 тактів)

На /—/6-й такти дівчата «бігунцем» проходять через «ворота» і, зу­стрівшись з дівчатами, які стоять напроти, вклоняються їм і повертаються до хлопців, з якими вони стояли в парі. Хлопці, як тільки пропустили дівчат через «ворота», роз’єднують руки і кладуть їх собі на талію. Потім, вико­нуючи «бігунець», ідуть на місце дівчат (напрям руху дівчат і хлопців на 8 схемі зазначений пунктиром).

На 9—16-й такти всі учасники «перемінним кроком» ідуть проти руху

годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони повертаються у ви­хідне положення фігури.

IV фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти танцюристи повторюють все те, що й на 1—8-й такти III фігури, тільки на останній такт дівчина, не змінюючи кроку, проходить перед хлопцем, з яким вона танцює в парі, в напрямку до центру сцени. Повернувшись обличчям до центру сцени, дівчата, не припиняючи руху, кладуть одна одній руки на плечі і утворюють коло. Хлопці кладуть свої ліві руки на з’єднані руки дівчат (схема 82).

На 9—16-й такти всі виконавці «перемінним кроком» ідуть проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту хлопці повертаються че­рез ліве плече на 180° і беруть правими руками з’єднані руки дівчат.

V фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти всі «перемінним кроком» ідуть по колу за рухом годин­никової стрілки. На кінець останнього такту виконавці роз’єднують руки.

На 9—16-й такти дівчата, відступаючи від центру сцени, повертаються у вихідне положення танцю і повторюють рухи 1—8-го тактів III фігури.

На кінець останнього такту пари роз’єднують руки. Потім дівчата, стаючи обличчям до центру сцени, з’єднують руки ззаду на талії, а хлопці кладуть руки собі на талію.

VI фігура (32 такти)

На 1—3-й такти дівчата «перемінним кроком» сходяться до центру сцени.

На 4-й такт вони, зійшовшись, роблять «потрійний притуп» і одночасно легенький уклін.

На 5—8-й такти дівчата виконують на місці «перемінний крок», а руки піднімають перед собою вгору, розводять у сторони і знову опускають, кла­дучи їх на талію одна одній і утворюючи замкнуте коло.

Хло^пці протягом 8-ми тактів виконують на місці «малий тинок», почи­наючи його з правої ноги. На кінець 8-го такту хлопці повертаються на 45° і стають по колу один за одним.

На 9— 16-й такти дівчата, виконуючи «доріжку», яку починають з пра­вої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Хлопці в цей час, тримаючи руки на талії, «перемінним кроком» рухаються в протилежному напрямку, як зазначено пунктиром на схемі 83.

На кінець 16-го такту дівчата роз’єднують руки і опускають їх.

II фігура (16 тактів)

На 1—8~й такти всі йдуть «кроком з перехрещуванням ніг», починаючи з правої ноги, по колу за рухом годинникової стрілки.

На 9—/6-м такти виконавці повторюють рухи 1—8-го тактів, але крок починають з лівої ноги і йдуть по колу в протилежному напрямку.

III фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти виконавці попарно (хлопець і дівчина) одне до одного обличчям, починаючи з правої ноги, виконують «пристуки».

IV фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти дівчина і хлопець кожної пари кладуть одне одному руки на плечі і, не змінюючи кроку, кружляють за рухом годинникової стрілки так, як зазначено пунктиром на схемі 87.

V фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти перша, третя і п’ята пари, не змінюючи кроку, про­довжують кружляти і сходяться в напрямку центру сцени. Друга, четверта і шоста пари тим же кроком розходяться по радіусу від центру сцени. На кінець останнього такту виконавці роз’єднують руки. Дівчата стають спи­ною до центру сцени, а хлопці — обличчям до них. Дівчата тримаються руками за кептарики. їх шлях зазначений пунктиром на схемі 87.

VI фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти три дівчини, які знаходяться в центрі, виконують на місці «пристуки», починаючи з правої ноги, а хлопці — «просту присядку». Хлопці, пари яких розходилися від центру, виконують на місці «просту присядку», а дівчата «перемінним кроком» двічі обходять навколо хлопців.

VII фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти всі виконавці попарно, виконуючи «пристуки», які по­чинають з правої ноги, кружляють проти руху годинникової стрілки. Три пари, які знаходяться в центрі, розходяться по радіусу від центру сцени, а інші три — кружляють, сходячись до центру так, як зазначено пунктиром на схемі 88.

І фігура (16 тактів)

На 1—14-й такти пари прямують «перемінним кроком», починаючи з правої ноги, як зазначено пунктиром на схемі 97.

Обійшовши повне коло, наприкінці 14-го такту вони підходять обличчям до останньої лівої куліси на відповідній відстані між парами так, щоб запов­нити всю ширину сцени.

‘ На 15—16 — й такти всі хлопці одночасно відступають назад «дрібним кроком». При цьому вони, тримаючи дівчат за талію, виводять їх вперед, як зазначено пунктиром на схемі 98.

кладе ліву руку йому на праве плече, а праву — на плече хлопцеві, який стоїть праворуч від неї. Наприкінці останнього такту всі дівчата сідають на з’єднані руки хлопців. На останню чверть цього такту хлопці підводяться.

Примітка: У даному варіанті дівчата сідають на руки хлопцям обличчям до центру кола. Можна зробити й інакше — дівчата можуть сідати спиною до цен­тру кола. Для цього їм треба вийти із кола, повернутися через праве плече і сісти на руки, спиною до центру кола.

VIII фігура (16 тактів)

На 1—/5-й такти хлопці тримають дівчат на з’єднаних руках, швидко просуваючись по колу проти руху годинникової стрілки. Всі хлопці, щоб не порушувати кола, на кожну сильну частку такту ставлять ліву ногу навхрест попереду правої, ніби припадаючи на неї. Дівчата, тримаючись за плечі хлопців, під час переміщення трохи повертають голову то праворуч, то ліворуч.

На /6-й такт хлопці зупиняються. Треба, щоб перша і четверта пари стали на авансцені спиною до глядача. На останню чверть цього такту хлоп­ці опускають дівчат на підлогу. Всі утворюють загальне коло (схема 107).

IX фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти виконавці (по чотири) з’єднують між собою руки. У крайніх дівчат усіх четвірок вільна рука в проймі кептарика, а у хлоп­ців — за спиною. Переступаючи з ноги на ногу з акцентом об підлогу, всі одночасно відступають у глибину сцени, як зазначено пунктиром на схемі 107. Наприкінці останнього такту вони утворюють півколо (схе­ма 108).

X фігура (24 такти)

На 1—24-м такти два ряди, по чотири виконавці в кожному, переміщую­ться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 108. Четвірка, що стоїть праворуч від глядача, на першу чверть кожного такту ставить ліву ногу на всю ступню попереду правої, на другий такт — ліву ногу позаду правої, ніби припадаючи на ліву. Той же рух виконують і танцюристи, які стоять пра­воруч від глядача, тільки вони починають крок з правої ноги, ставлячи її попереду лівої.

Виконавці, які на початку цієї фігури знаходилися праворуч від глядача, проходять під час зустрічі з другою четвіркою в перший раз — перед нею, а вдруге на авансцені — позаду неї. Наприкінці останнього такту танцюри­сти утворюють по боках сцени два самостійних кола, стаючи обличчям до центру. Всі кладуть руки одне одному на плечі (схема 109).

XI фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти (вихідне положення ніг — шоста позиція) виконавці, зберігаючи коло, переступають на всій ступні, ударяючи нею об підлогу,

15- го такту хлопці й дівчата роз’єднують руки й опускають їх. На 16-й такт хлопці кладуть дівчатам руки на талію, а дівчата кладуть руки хлопцям на плечі і з’єднують їх.

Виконавці стоять обличчям до центру кола.

XII фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти дві четвірки праворуч і ліворуч від глядача переміщаю­ться «дрібним кроком» у різні сторони. Ті, що стоять праворуч, ідуть за рухом годинникової стрілки, ті, що стоять ліворуч,— в протилежному на­прямку. Поступово темп прискорюється. Наприкінці 4-го такту дівчата під­німають ноги, витягають підйом, випрямляють корпус.

На 5—16 ~й такти виконавці продовжують рухатися в тому ж напрямку, як зазначено пунктиром на схемі 109. Наприкінці останнього такту хлопці ставлять дівчат на підлогу.

XIII фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти всі роз’єднують руки. Дівчата кладуть їх за пройми кептарика. Хлопці кладуть ліві руки за спину, а праві опускають вниз, вздовж корпусу. Переступаючи з ноги на ногу, виконавці відходять назад у глибину сцени. Наприкінці 8-го такту вони утворюють в глибині сцени одну лінію, обличчям до глядача: дівчата попереду, а хлопці в проміжках між ними позаду (схема 110).

На 9—16-й такти повторюється рух перших 8 тактів II фігури. Напри­кінці 16-го такту всі проходять на авансцену, утворюючи одну лінію: кожна пара з’єднує руки.

Вільні праві руки у дівчат за проймами кептарика, а хлопці кладуть ліві руки собі за спину. Положення виконавців наприкінці останнього такту зазначено на схемі 110.

XIV фігура (16 тактів)

^а І такти всі одночасно «перемінним кроком», починаючи його

з правої ноги, продовжують рухатися, вишиковуючись у колону, як зазна­чено пунктиром на схемі 110. На останню чверть 8-го такту виконавці закін­чують рух притупом правої ноги об підлогу. Одночасно вони піднімають

II фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти хлопці, поклавши обидві руки за спину, «кривим кро­ком» ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 130, і на кінець 8-го такту стають за спинами дівчат так, як зазначено на цій же схемі; праві руки кладуть дівчатам на талію. Дівчата, повернувшись обличчям до хлоп­ців, кладуть ліві руки хлопцям на праве плече. Потім дівчата з’єднують праві, а хлопці ліві руки перед собою і, ледь зігнувши їх у ліктях, виносять вперед на рівень грудей.

На 9—16-й такти вони обходять «кривим кроком», який починають з правої ноги, два кола проти руху годинникової стрілки. На кінець остан­нього такту пари вишиковуються в півколо так, як зазначено на схемі 131, і міняють положення рук: дівчина кладе руки хлопцеві на плечі, а хлопець — дівчині на талію.

III фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти пари виконують на місці «дрібушки».

На 9-й такт хлопці роблять «присядку» з винесенням зігнутої в коліні ноги позаду себе.

На 10-й такт хлопці виконують «потрійний притуп», стаючи попереду дівчат.

На 11—/2-й такти хлопці повторюють все те, що й на 9—10-й такти, тільки під час виконання «потрійного притупу» стають праворуч від дів­чини. Виконуючи «присядку» хлопці вигукують: «Го, ха», а на «потрійний притуп» — «ха-ха-ха…». Дівчата в цей час соромливо затуляють очі тиль­ною стороною рук і обертаються за рухом годинникової стрілки.

На 13—/6-й такти хлопці кладуть руки собі на талію і виконують «про­сту присядку».

Дівчата одночасно з хлопцями, поклавши руки за пройми кептара, «кри­вим кроком», кожна окремо, обходять за рухом годинникової стрілки на­вкруги хлопця, з яким вони стоять у парі.

IV фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти дві середні пари з півкола (див. схему 131) «кривим кроком» виходять у центр півкола і виконують все те, що й на 13—16-й так­ти III фігури (дівчина «кривим кроком» обходить навкруги хлопця, а хло — пець в цей час виконує «просту присядку»).

На 5—9-й такти на середину півкола виходять також «кривим кроком» дві інші пари і роз’єднують руки. Одночасно попередні дві пари відходять на свої місця і т. д.

на «раз» виконують легкий стрибок на низькі півпальці правої ноги. Ліву ногу відкидають назад, зігнувши її в коліні;

на «і» роблять легкий стрибок на низькі півпальці лівої ноги на місце, де стояла права нога. Праву ногу, зігнуту в коліні, відкидають назад;

на «два» роблять те саме, що на «раз». Стрибати на праву ногу слід так, щоб права нога по відношенню до лівої була у третій позиції, а ліва по відношенню до правої ноги — в шостій позиції;

на «і» виконується те саме, що й на попереднє «і».

Цим рухом дівчата йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схе­мі 136. Виконуючи пружинистий крок, дівчата трясуть усім корпусом. Голо­ву, як і в попередній частині фігури, повертають праворуч і ліворуч.

Одночасно хлопці, виконуючи «просту присядку», йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 136.

По колу слід просуватися з таким розрахунком, щоб на кінець 16-го так­ту хлопець був біля тієї дівчини, з якою він стояв у парі.

На кінець 16-го такту дівчата і хлопці утворюють два кола так, як зазначено на схемі 137. При цьому дівчата кладуть собі руки на талію, а хлопці за спину.

III фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти дівчата, виконуючи пружинистий крок у повороті, роб­лять кожна окремо біля свого хлопця два оберти проти руху годинникової стрілки, починаючи крок з правої ноги і трясучи корпусом. Під час вико­нання руху голову і корпус на 1-й такт нахиляють праворуч, а на 2-й — ліворуч. На кінець 8-го такту дівчата повертаються обличчям до центру кола.

Одночасно хлопці, стоячи обличчям до центру кола,

на «раз» легко стрибають на цілу ступню правої ноги, відкинувши зігну­ту в коліні ліву ногу назад, пальцями вниз. Корпус нахиляють вниз пра­воруч;

на «і» діву ногу опускають на низькі півпальці біля п’ятки правої ноги, а праву ногу в цю ж мить відривають від підлоги з трохи зігнутим коліном, тримаючи ступню паралельно підлозі;

на «два» опускають праву ногу на підлогу на цілу ступню, відкинувши ліву ногу назад з трохи зігнутим коліном, пальцями вниз;

на «і» піднімаються на низькі півпальці правої ноги і ковзають легким підскоком назад, переносячи ліву ногу, трохи зігнуту в коліні, вперед біля кісточки правої ноги з ступнею, паралельною підлозі. Корпус випрямляють.

На 2-й такт виконують те саме з лівої ноги, ставлячи її на місце правої. Корпус нахиляють плечем вниз за ногою, голову тримають прямо перед собою.

На 9—/6-м такти дівчата

на «раз» роблять крок лівою ногою ліворуч на низьких півпальцях нос­ком уперед;

на «і» — легкий підскік на півпальцях лівої ноги, одночасно праву ногу з трохи зігнутим і направленим ліворуч коліном підводять до кісточки лівої, відірвавши її від підлоги; ступня паралельна підлозі;

на «два-i» виконують цей самий рух з правої ноги ліворуч по колу. Так вони йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.

Одночасно хлопці, виконуючи той самий рух, що й дівчата, який почи­нають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки.

На кінець останнього такту дівчата і хлопці повертаються на свої попе­редні місця, хлопці обличчям до дівчат, з якими вони стояли в парі; поло­ження рук міняється: дівчата кладуть руки на плечі тим хлопцям, з якими вони стояли в парі, а хлопці кладуть дівчатам руки на талію (схема 138).

IV фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти танцюристи роблять

на «раз» легкий стрибок на обидві ступні, зберігаючи їх в шостій позиції і направивши носки та зігнуті коліна ліворуч. Голову нахиляють ліворуч;

на «і» — пауза;

на «два» роблять легкий стрибок на низьких півпальцях лівої ноги, по­вертаючи носок праворуч і випрямивши коліно. Праву ногу одночасно вивер­тають на високих півпальцях, не відриваючи їх від підлоги, пяткою ліворуч, а зігнуте коліно праворуч. Голова нахиляється праворуч.

Продовжуючи виконувати цей крок за рухом годинникової стрілки, вони повертаються на свої місця.

Під час виконання цього кроку на «раз» корпус повертають праворуч, голову нахиляють до лівого плеча, спрямовуючи погляд на сусідню пару.

На 5—8-м такти перша, четверта, п’ята і восьма пари (див. схему 138), не змінюючи руху, йдуть у напрямку до центру сцени, а інші продовжують обертатися майже на своїх місцях. Так вони утворюють два окремих кола (схема 139).

На 9—/2-м такти друга і четверта та п ята і сьома пари виконують:

на «раз-і-два» три простих кроки (хлопець вперед з правої ноги, а дів­чина назад з лівої ноги). Корпус і голову тримають прямо;

никової стрілки. Під час виконання руху голову тримають прямо і трясуть усім корпусом.

На кінець 4-го такту на середині сцени дівчата сходяться спинами (схе­ма 145) і беруться за руки парами у такому порядку: шоста і третя, п’ята

і четверта, восьма і перша, сьома і друга.

На 5—8-й такти пари виконують «дрібушки», повертаючись на місці за рухом годинникової стрілки, не згинаючи ніг у колінах. На кінець 8-го так­ту дівчата міняються місцями, роз’єднують руки і розводять їх в сторони трохи нижче плеча; корпус і голову тримають прямо.

На 9—12-й такти дівчата — шоста, п’ята, восьма, сьома, які стоять в ряду ліворуч від глядача, виконуючи пружинистий крок в оберті, ідуть до хлопців — третього, четвертого, першого, другого, починаючи рух з правої ноги і повертаючись весь час через праве плече. Інші дівчата — третя, чет­верта, перша, друга, які тепер стоять у лінії праворуч від глядача, тим же рухом прямують до хлопців — шостого, п’ятого, восьмого, сьомого, тільки починають з лівої ноги і повертаються весь час через ліве плече. Під час обертів вони кладуть собі руки на талію, голову тримають прямо, про­довжуючи трясти всім корпусом. На кінець 12-го такту дівчата обох ліній стають обличчям до хлопців так, як зазначено на схемі 146, і кладуть їм руки на плечі, а хлопці дівчатам — на талію.

Протягом 12 тактів хлопці одночасно з дівчатами, розвівши руки в сто­рони на рівні плечей і стиснувши кисті в кулаки, які вони опускають униз, на «раз» злегка підскакують і стають на місці на низькі півпальці правої ноги, відірвавши в цей час ліву від підлоги;

на «і» переводять ліву ногу до кісточки правої, зігнувши її в коліні і три­маючи в повітрі, ступня паралельна підлозі;

на «два» злегка підскакують і стають на низькі півпальці лівої ноги ліво­руч, відірвавши в цей час праву ногу від підлоги;

на «і» переводять праву ногу до кісточки лівої, зігнувши її в коліні. Ступня паралельна підлозі;

на «раз-і-два» 2-го такту виконують «потрійний притуп», який почи­нають з правої ноги.

. Далі починають цей рух з лівої ноги. Хлопці лівого ряду рухаються ліворуч. Голову і корпус тримають прямо.

На 13 16-й такти пари на місці виконують «середню погаренку» (два

парних оберти), в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 145.

На «раз» голову і корпус тримають прямо;

на «два» нахиляють у сторону ноги, на яких піднімаються й опускаються.

На останній такт пари приходять у вихідне положення, зазначене на схе­мі 147, і роз’єднують руки. Потім дівчата кладуть їх собі на талію, а хлопці, стиснувши кисті в кулаки і розвівши руки в сторони на рівні плечей, опу­скають кулаки вниз.

VII фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти повторюється VI фігура. На кінець останнього такту дівчата повертаються до тих хлопців, з якими вони спочатку були в парах,

і стають, як показано на схемі 148.

На 1—8-й такти пари, виконуючи «низьку погаренку», роблять чотири швидких парних оберти в тому ж напрямку, що з 12-го по 16-й такти VI фігури. При цьому пари шоста, сьома, третя і друга на 4—8-й такти пря­мують до центру сцени, утворюючи два невеличких кола. На кінець 8-го такту пари займають положення, зазначене на схемі 149, і роз’єднують руки. Дівчата беруться за руки, простягають їх вперед, утворюючи руками кути «зірок». Одночасно хлопці розводять руки в сторони на рівні плечей, сти­скають кисті в кулаки і опускають їх вниз.

на «раз» 1-го такту роблять крок правою ногою праворуч на цілу ступ­ню, тримаючи ліву ногу, ледве зігнуту в коліні, в повітрі;

IV фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти пари «перемінним кроком», який дівчина починає з пра­вої ноги, а хлопець — з лівої, йдуть до центру кола. На кінець 2-го такту пари роз’єднують руки — дівчина праву, а хлопець ліву. Вільну руку дів­чина кладе собі на талію, а хлопець опускає.

На 3—9-й такти пари піднімають з’єднані руки вгору, утворюючи «во­рота», і «простими танцювальними кроками» обертаються: дівчина право­руч, а хлопець ліворуч.

На кінець 4-го такту пари зупиняються, і виконавці стають обличчям одне до одного. Дівчина кладе свою праву руку на талію хлопця, а ліву м’яко витягує ліворуч. Хлопець лівою рукою легенько підтримує правий лікоть дівчини, а правою бере її ліву руку.

На 5—6-й такти пари «перемінним кроком» ідуть від центру кола, роз­ширюючи його.

На 7—8-й такти дівчата опускають праву руку, хлопці — ліву, а з’єд­нані руки піднімають вгору, знову утворюючи «ворота». «Простими танцю­вальними кроками» дівчина обертається ліворуч, а хлопець праворуч. На кінець 8-го такту виконавці кожної пари приходять у вихідне положення танцю і з’єднують праві руки, а ліві кладуть собі на талію (дівчина може притримувати лівою рукою спідницю).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *