«БУРИМА»

Масовий парний танець. Усі виконавці шикуються в коло. Партнери у парі стають обличчям одне до одного (дівчина спиною, а хлопець облич­чям за рухом годинникової стрілки). Кожна пара з’єднує між собою руки.

I фігура (16 тактів)

На 1—7-й такти танцюристи «перемінним кроком», який починають з правої ноги, ідуть, не порушуючи кола, за рухом годинникової стрілки.

На 8-й такт, роз’єднавши руки, виконують «потрійний притуп» на місці.

На 9—11-й такти кожен окремо «перемінним кроком» кружляє на місці за рухом годинникової стрілки.

На 12-й такт, з’єднавши руки, всі знову виконують «потрійний притуп».

На 13—/5-й такти перші пари відступають назад проти руху годиннико­вої стрілки, а другі пари — за рухом так, як зазначено на схемі 195.

На 16-й такт, виконуючи «потрійний притуп», усі роз’єднують руки, стають у вихідне положення (див. схему 196), і кладуть руки на талію.

II фігура (12 тактів)

На 1—4-й такти всі танцюристи одночасно, починаючи з правої ноги, виконують «тинок».

Не роз’єднуючи рук, пари з чотирикутників знову вишиковуються в коло, повторюючи рухи 13—15-го тактів І фігури, але переміщаються в про­тилежну сторону.

На 5—8-й такти кожен окремо кружляє на місці за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту пари з’єднують руки.

На 9—10-й такти всі танцюристи одночасно, починаючи крок з правої ноги, роблять три «простих танцювальних кроки» за рухом годинникової стрілки.

На 11—12-й такти пари повертаються у вихідне положення фігури.

Потім танець починається спочатку.

С

<

С

э

>

э

рШзіі

• :дм| [‘■■ ) l~~

a. fra

~ і • • 1—3=4—

——— J——— J——— J———————

J. J. J: і

[…j — j—j — j _

M ГгГг

J—————— JJ—4——————

zzzrji ■- —————————-

——— f"—"1————— r—r

L^-J ЩJ

ipg

——- 4—————— a—————

|i >-p — Г\

Jj—JTJ — Л

—4—— —Я—4—

■!3=t=t3

«СУБОТА»

В танці беруть участь шість виконавців (чотири дівчини і два хлопці). Справа і зліва від глядача вони утворюють дві трійки, які стають обличчям до центру сцени (схема 197). В трійках між двома дівчатами стає хлопець і бере їх під руки. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію.

І фігура (8 тактів) 1

На 1—3-й такти виконавці, які стоять у трійках, починаючи з правої ноги, праворуч виконують «малий тинок». Вони просуваються до центру, як зазначено пунктиром на схемі 197.

На 4-й такт усі одночасно роблять «потрійний притуп».

1 Після кожної наступної фігури трійки повторюють І танцювальну фігуру.

На 5—8-й такти трійки, виконуючи «вірьовочку», яку починають з пра­вої ноги, відступають і на кінець останнього такту приходять у вихідне положення І фігури.

II фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти трійки виконують на місці «колупалочку» з «потрійним притупом», яку починають з правої ноги.

На 3—4-й такти трійки повторюють рухи 1—2-го тактів, тільки рух по­чинають з лівої ноги. На останню чверть 4-го такту танцюристи роз’єдну­ють руки. Дівчата кладуть їх собі на талію, а хлопці розводять у сторони. Руки знаходяться нижче рівня плечей.

На 5—8-й такти дівчата, виконуючи «просту доріжку» (ті, що стоять праворуч від хлопців, починають рух з правої ноги, а ті, що ліворуч,— з лі­вої), просуваються в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 198. Одно­часно хлопці, виконуючи «низький тинок», ідуть назустріч один одному, як зазначено пунктиром на схемі 198. На кінець 8-го такту хлопці, підні­маючись з «присядки», кладуть руки на талію.

Повторюється мелодія.

На 1—4-й такти дівчата, починаючи крок з іншої ноги, виконують «про­сту доріжку» в протилежну сторону, повертаючись на свої попередні місця.

Одночасно хлопці, роблять «вірьовочку», яку починають з правої ноги, на кінець 4-го такту повертаються у вихідне положення II фігури.

На 5—8-й такти хлопці, повертаючись на півоборота праворуч, беруться під праві руки з дівчатами, які знаходились праворуч від них. Вільні руки кладуть собі на талію. Так вони «перемінним кроком», який починають з правої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки і на кінець 8-го такту виконують «потрійний притуп».

Одночасно дівчата, які стоять зліва від хлопців, роблять на місці «ма­лий тинок» з «потрійним притупом».

III фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти хлопці, роблячи «бокову присядку», прямують до цен­тру сцени. Дівчата, поклавши руки собі на талію, одночасно кружляють на місці за рухом годинникової стрілки, виконуючи «припадання», яке починають з правої ноги.

На кінець 4-го такту вони роблять «потрійний притуп».

На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів, тільки в протилеж­ну сторону. На кінець 8-го такту всі приходять у вихідне положення III фігури.

Повторюється мелодія.

На 1—4-й такти танцюристи роблять «ворота» в трійці.

На 5—8-й такти міняються місцями в трійках.

IV фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти трійки, з’єднуючи в центрі ліві руки, утворюють дві малі «зірки» і йдуть «перемінним кроком» проти руху годинникової стрілки. Вільні руки кладуть собі на талію.

На 5—8-й такти, помінявши руки, «перемінним кроком» ідуть за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту опускають руки.

V фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів І фігури.

На 5—8-й такти трійки «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, сходяться, утворюючи півколо (схема 199), і вклоняються.

ВАРІАНТ ТАНЦЮ «СУБОТА»

Парний масовий танець.

I фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти дівчина і хлопець з’єднують перед собою руки навхрест і, починаючи крок з правої ноги, «перемінним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки.

II фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти пара роз’єднує руки. Потім знову з’єднує їх так: хло­пець лівою рукою бере праву руку дівчини, а дівчина, навпаки, лівою рукою бере праву руку хлопця.

Розводячи руки в сторони на рівні плечей, пари підходять впритул і знову займають свої попередні місця. Це вони виконують двічі.

с <<<< ссссссс

сссееоо с <<<<

Схема 201

/

АО

I

t

/

/

\

\

I

/

э

Схема 200

ииииииииииииииии

\

\ /[34]

V у

V ^

У * і 1 ч/

* z*-‘

/,у

л

/V v v v v v v V

‘w’V ———————

w Vf

і

Ч/ ♦-

t 1\/

\ \ л од

Схема 202

трохи позаду, а ті, що йдуть з лівого боку сцени, тримають праві руки пе­ред корпусом, ліві — трохи позаду.

На 1—8-й такти дівчата рухом «тинок» розходяться ліворуч і праворуч двома рядами, по вісім у кожному. Пройшовши повз куліси у глибину сцени, стають там в один ряд обличчям до глядача (схема 202).

Одночасно хлопці, поділившись на два ряди по четверо в кожному, ру­хом «тинок» також прямують повз куліси у глибину сцени, утворюючи один ряд, і зупиняються перед дівчатами обличчям до них.

III фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти хлопці повертаються лівим плечем до глядача і вико­нують тричі «присядку з почерговим винесенням ноги навхрест другої», просуваючись до авансцени (схема 203). Праві руки розводять у сторони на рівні плечей, ліві — кладуть на талію, голову повертають ліворуч.

На 4-й такт хлопці закінчують «присядку» з «потрійним притупом», починаючи його з правої ноги. Потім повертаються на 180° ліворуч і стають правим плечем до глядача.

На 5—8-й такти хлопці виконують тричі «бокову присядку» з іншої ноги, просуваючись до авансцени вже правим плечем. Голову повертають праворуч, ліві руки відводять в сторону на рівні плечей, праві кладуть на талію.

На останній такт хлопці закінчують «присядку» з «потрійним приту­пом», починаючи його з лівої ноги, і зупиняються обличчям до глядача. Руки опускають на талію.

Дівчата під час танцю хлопців, починаючи з 1-го такту, виконують на місці такі рухи: стаючи на кожний такт на півпальці, злегка пересувають каблуки то праворуч, то ліворуч, повертаючи ледве помітно корпус у такт рухам ніг. В руках, піднятих на рівні плечей, тримають кінці стрічок.

IV фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти хлопці в тому ж положенні, обличчям до глядача, вико­нують «присядку» з поворотом корпусу.

На 5—8-й такти роблять той самий рух, але з іншої ноги.

Дівчата під час танцю хлопців виконують на місці «тинок» і закінчують його «потрійним притупом», повертаючись на чверть кола праворуч.

«Тинок» щоразу починають з правої ноги, а притуп — з лівої. Руки на талії.

Зробивши чотири «тинки» і чотири «потрійні притупи», дівчата закін­чують оберт на 360°. На останню чверть 8-го такту зупиняються обличчям

ииииииииииииииии

<«<<<«

I

Схема 203

«« »»

и*и

ии /

Ои

дуже легко, а потім поступово збільшуючи силу притупу. Голову злегка нахиляють на кожний такт то праворуч, то ліворуч.

Хлопці в цей час кладуть руки один одному на плечі і виконують «при­сядку» (з поворотом корпусу, як у IV фігурі). Ті, що стоять з правого боку сцени, починають рух з правої ноги, а ті, що стоять з лівого боку,— з лівої.

VIII фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти, не змінюючи положення рук, дівчата рухом «тинок» розходяться в різні сторони по чотири пари і прямують у глибину сцени. З лівого боку сцени рухаються одна за одною: перша пара першого ряду, потім друга пара другого, за нею третя й четверта пари третього ряду. Праворуч ідуть перша й друга пари першого ряду, потім третя пара дру­гого і четверта пара третього ряду (схема 207).

Хлопці стоять на місці і злегка плещуть у долоні.

На 5—8-й такти обидва ряди дівчат зустрічаються в глибині сцени і прямують тим самим рухом до авансцени. На другу чверть 8-го такту дів­чата кожної пари зупиняються і повертаються обличчям одна до одної. Утворюються два «коридори».

У цей час хлопці, поклавши руки на талію і повернувшись спиною до глядача, прямують один за одним у глибину сцени рухом «тинок». На ос­танню чверть 8-го такту вони підходять до останньої пари дівчат (схе­ма 208).

IX фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти хлопці проходять на авансцену між рядами дівчат, ви­конуючи «присядку з почерговим винесенням ноги навхрест другої вперед» Руки схрещені на грудях.

На 1—3-й такти виконується «присядка з винесенням правої ноги вперед».

На 4 — му такті «присядка» закінчується «потрійним притупом».

На 5—7-й такти виконується «присядка з винесенням лівої ноги вперед».

На 8 — му такті «присядка» закінчується «потрійним притупом».

Одночасно дівчата на 1—4-й такти боковим «припаданням» рухаю­ться до авансцени. Руки у них розведені в сторони на рівні талії (схе­ма 209).

На 5—8-й такти дівчата двох рядів беруться за руки (схема 210) і ру­хом «тинок» утворюють два кола, стаючи спиною до центру (схема 211).

! В середині кожного кола залишаються четверо хлопців, які з’єднують свої

праві руки в центрі кола, а лівими беруться за з’єднані руки дівчат, через одну. Утворюється фігура, що нагадує колеса із спицями (схема 211).

X фігура (16 тактів)

На 1—/5-й такти хлопці і дівчата обох кіл, виконуючи «тинок», ідуть за рухом годинникової стрілки, зображаючи колеса, що обертаються. Вони рухаються легко, спокійно.

На 16-й такт кожний хлопець тим самим рухом підходить до двох дів­чат, яких тримав за з’єднані руки, і стає між ними. Утворюються трійки. Обличчя хлопців лівого кола залишаються повернутими за рухом годин­никової стрілки. Дівчата у кожній трійці повертаються обличчям одна до одної, а хлопці — обличчям до дівчат (схема 212).

Дівчата, які стоять праворуч від глядача, починають рух з правої ноги, а ті, що стоять ліворуч,— з лівої.

XI фігура (16 тактів)

Кожний хлопець бере за руки дівчат своєї трійки: дівчину, що стоїть праворуч від нього, бере правою рукою за ліву руку, а дівчину, що ліво­руч,— лівою рукою за праву руку. Вільні руки дівчат відведені в сторони на рівні талії, корпус повернутий до хлопця. Виконавці в трійках дивляться одне на одного.

На 1—8-й такти хлопці рухаються вперед, виконуючи «повзунець» або «мітелочку», а дівчата відступають боком, виконуючи «доріжку». Ліве коло йде за рухом годинникової стрілки, праве — проти її руху.

На 9—/6-й такти трійки лівого кола з глибини сцени прямують по діа­гоналі у правий передній кут, а трійки правого кола — в лівий передній кут. Під час зустрічі в глибині сцени першою проходить трійка з лівого боку, другою — з правого, потім знову трійка з лівого боку, потім з правого і т. д. (схема 213).

На останню чверть 16-го такту хлопці підводяться й стають разом з дів­чатами по діагоналі, обличчям до центру (схема 214).

XII фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти дівчата кожної трійки, повернувшись обличчям одна до одної і схрестивши на грудях руки, виконують «вихиляс з потрійним притупом». При цьому дівчина, яка стоїть з правого боку хлопця, починає рух з правої ноги, а та, що з лівого боку,— з лівої.

Хлопці в цей час ідуть на середину сцени «великим тинком», починаючи його з правої ноги.

rC t t* *

TOC \o "1-5" \h \z с 11** U* (i^ лч/^ JA U I U «

,Nj° с ІГ о ^

* £ t. o’-

/ _— о О ™ (- (j

; u u О U ~ uOU<->„ I 9o00°

*

>>^^1

TOC \o "1-5" \h \z 000"’" ""°r’” AVWrv^v^ W

uu’-,v^l і ^ n/>o\

Го о ° I о 0 oVU. о / ^

: . > u ^ n \Г> о <ru

К э; c r ^ ^

\ 0 3 r ^

t" *Э\ U У x~ ч^<"чг

\Э і см / f> //(v /ЧС

ч -"О ”’У\ *s. \ О § 3^ О]^ \ \f

-О о — J ЧР; ~ к с ;г 4* Ч

сл

СМ

а

3

о-., о э «^5 u. О / ~ JC<3/

" ™ П, Ч’ и 40 *7С’ ™ V ^О

,. <^’о! э \Э ° О ° 7С! i\ ло

-%**-“ ‘’42,, ^ J І-. ^с^ч =

-О <^-_ — о’ С — ‘

о — 1 г

На 3—4-й такти хлопці виконують «присядку», вдаряючи рукою об під­логу. Закінчують присядку «потрійним притупом» і повертаються ліворуч.

Дівчата виконують «вихиляс» з іншої ноги.

На 5—8-й такти дівчата кружляють на місці «доріжкою»: ті, що стоять праворуч від хлопця, кружляють в праву сторону, тримаючи правою рукою намисто, ті, що стоять зліва,— в ліву сторону, тримаючи намисто лівою ру­кою. Вільні руки опущені вниз і злегка відведені в сторони.

Хлопці повертаються на свої місця і знову виконують перед дівчатами своєї трійки, обличчям до них, «присядку», вдаряючи рукою об підлогу.

На 9—/6-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів. На останню чверть останнього такту кожний хлопець бере дівчину своєї трійки за талію; дів­чина кладе одну руку йому на плече, другу — собі на талію.

XIII фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти трійки, зберігаючи діагональні ряди, кружляють на місці проти руху годинникової стрілки. Дівчата, які стоять праворуч від хлопців, кладуть їм на праве плече ліву руку і просуваються вперед рухом «тинок». Дівчата, які стоять ліворуч, поклавши праву руку на ліве плече хлопця, виконують «вірьовочку», трохи відступаючи назад.

Хлопці роблять поворот на місці і, виконуючи «вірьовочку», разом з дівчатами теж відступають назад.

XIV фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти всі трійки одна за одною просуваються «простим тан­цювальним кроком» по колу проти руху годинникової стрілки (схема 215).

Обійшовши повне коло, дівчата беруться за руки, утворюючи «підкову», а хлопці знаходяться в середині «підкови», як на початку танцю. «Віз» швидко залишає сцену, зникаючи за останньою лівою кулісою (схема 216).

Танець може закінчуватись і інакше. Наприклад, виконавці йдуть зі сцени трійками.

Швидко

g

F*H

r r — ft.-

g

————- 1—- f—j

PFPH

Tf^^T

fell 9І

—prS] p^-‘;>-x

w »

Z

W W ^

— J— J.

" #i, # g ч 9 і

1 JjH Дч

>1^ ї|

z w \

1 LTflP1-

, n J^=

L/ ьБУ — pfl L-T^_ ҐЗ d

f ^

# f

1 T 4 •

w w

— UL d

I—

z g

Je

T~T "i

-lb— t — p»t—&

=WJ 1.

-t^-m і

rfr-f-

jTJ =&=*

-r… it—————-

4 4

g

1111 JT~

,==§

■0

я-гз і

J J J…J. —-j—J—L

=g3- m і

‘ІД, — і — — j==1

9-

ri rt’P

fit r^:

J-w

HZ

g

^FFfTl

■■■* J*

ї” "І

g

* *

J *

РЕП r^

J • -3-

N4 у

^Ш$4

9*9 ‘ •

E

rf^-r

іїШ^

"f p

"і і…………………

t " і

тааи

:T4~ —

w w

kjiii

і j

w

mm

m

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *